Cyfleoedd Interniaeth gyda Llywodraeth Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Llun 1 Mawrth 2021

Mae’n bleser gan PHD Cymru gynnig wyth interniaeth gyda Llywodraeth Cymru.
Mae’r rhain ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan PHD ESRC Cymru (heblaw am y rheiny sydd o fewn tri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod fel myfyriwr). Rhagwelir y bydd yr interniaethau’n cael eu cynnal o bell, gan ddechrau yn ystod gwanwyn 2021, am gyfnod o rhwng 3 a 6 mis amser llawn amser neu gyfnod cyfatebol yn rhan-amser. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael estyniad o rhwng 3 a 6 mis ar eu PhD (cyfwerth â hyd yr interniaeth).

Bydd yr interniaethau hyn yn cynnig cyfleoedd i greu effaith drwy gyfrannu at waith y llywodraeth, cyfle i feithrin perthnasoedd y tu hwnt i’r byd academaidd, yn ogystal â’r gallu i ddatblygu sgiliau ymchwil mewn amgylchedd polisi.

Mae disgrifiadau llawn o’r prosiect ar gael yn y dogfennau atodedig:

Ymchwil a dadansoddi i helpu i lywio sail dystiolaeth Cymru ar gyfer masnach a’r marchnadoedd

Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol – Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Dadansoddi data arolygon o anfanteision economaidd-gymdeithasol a nodweddion gwarchodedig

Cyfranogiad ac ymgysylltiad democrataidd yng Nghymru

Astudiaeth rhychwantu: Rhaglen ymchwil ac ymgysylltu gweithlu addysg

Cynyddu Capasiti Ymchwil Addysgol  yng Nghymru

Synthesis o dystiolaeth sy’n bodoli eisoes i lywio meddwl polisi

Cefnogi cymunedau sut y gellir defnyddio dulliau gweithredu sy’n seiliedig ar leoedd

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn hanner dydd ar y dyddiad cau.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *