Cyflog Dulliau Meintiol Uwch

Mae’r tâl hwn o £3,000 y flwyddyn (ynghyd â Grant Cymorth Hyfforddiant Ymchwil ychwanegol o £250) ar gael i fyfyrwyr PHD Cymru wedi eu cyllido drwy ESRC yn unig, a ddechreuodd ar eu hastudiaethau yn 2016 neu’n gynharach. Dim ond myfyrwyr a fydd ym mlwyddyn gyntaf neu ail flwyddyn eu hastudiaethau PhD fydd yn gymwys i wneud cais ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Y bwriad yw annog hyfforddiant mewn dulliau meintiol uwch a’u cymhwyso mewn ymchwil PhD a thu hwnt. Disgwylir i hyn fod ar lefel y tu hwnt i ofynion sylfaenol generig a gofynion dulliau penodol i bwnc.

Sut i wneud cais am dâl DMU

O ran ceisiadau ar gyfer 2018/19, llwythwch i lawr a llenwch ffurflen gais tâl DMU a’i hanfon yn ôl atom erbyn dydd Gwener 22 Mehefin 2018.

Sylwer, er mwyn bod yn gymwys i gael y tâl DMU, mae’n rhaid i chi gael eich cyllido gan PHD Cymru ESRC, wedi dechrau astudio yn 2016 neu’n gynharach, ac ym mlwyddyn 1 neu flwyddyn 2 eich PhD yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19. Ni fydd yn cael ei dalu yn ystod y rhaglen gradd Meistr, ac ni fydd ceisiadau newydd gan fyfyrwyr blwyddyn 3 yn cael eu hystyried.

Gweithdrefn dewis ysgoloriaethau ymchwil DMU

Bydd is-grŵp DMU o grŵp rheoli PHD Cymru yn ystyried pob cais ar gyfer tâl DMU, a bydd yn penderfynu pa geisiadau sy’n gymwys ar gyfer DMU ac yn rhoi sgôr dros dro i’r rhai sy’n gymwys ar sail eu cryfder methodolegol. Defnyddir y sgorau cynghorol hyn gan grŵp rheoli PHD Cymru wrth benderfynu ar ddyrannu dyfarniadau.

Gofynion adrodd

Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr sy’n cael y tâl DMU gyflwyno ffurflen adrodd flynyddol ar ddiwedd blynyddoedd 1 a 2 i’r is-grŵp DMU. Bydd yr adroddiad yn cynnwys tair adran: yr ymchwil a gynhaliwyd (ac a gynlluniwyd), hyfforddiant a ymgymerwyd (ac a gynlluniwyd) ac allbynnau. Bydd yr is-grŵp DMU yn adolygu’r adroddiad blynyddol i gadarnhau bod y myfyriwr/yr ymchwil yn parhau i fodloni’r meini prawf ar gyfer DMU adolygiad, a bydd yn rhoi argymhellion i grŵp rheoli PHD Cymru ynghylch parhad y tâl.