Cymrodoriaethau Ôl-ddoethurol

Yn dilyn cais llwyddiannus i ESRC, o 2018 ymlaen fel rhan o gynllun newydd ledled y Deyrnas Unedig, rydym yn cynnig pedair Cymrodoriaeth ôl-ddoethurol y flwyddyn, gyda’r posibilrwydd o dair arall os oes aliniad â’r Strategaeth Ddiwydiannol.

Cymerwch olwg ar broffiliau ein cymrodyr ôl-ddoethuriaeth presennol.

I’w hystyried yn unol â’r strategaeth ddiwydiannol, gall cynigion ymdrin â bylchau sgiliau fel dulliau meintiol uwch a sgiliau/gwyddoniaeth data, neu raglen o weithgareddau sy’n golygu ymgysylltu’n uniongyrchol â phartneriaid yn y sector preifat (er enghraifft, cyfle i gael lleoliad gwaith neu ddatblygu prosiect ymchwil cydweithredol).

Mae’r Cymrodoriaethau’n para blwyddyn (neu gyfnod cyfatebol rhan amser) a cheir cyflog. Gallant gynnwys rhywfaint o weithgarwch ymchwil newydd, ond eu prif bwrpas yw atgyfnerthu eich proffil ymchwil yn fuan ar ôl cwblhau eich PhD yn llwyddiannus.

Mae gwybodaeth lawn ar gael yn y manylion galw. Mae’r ESRC hefyd wedi paratoi set o atebion i gwestiynau cyffredin.

Pwy sy’n gymwys

Gweler tudalen ESRC ar y we ar Gymrodoriaethau Ôl-ddoethurol i gael manylion cymhwysedd.

Sut i Wneud Cais

Fel y disgrifiwyd yn yr alwad, bydd angen i chi nodi mentor a fydd yn uwch gydweithiwr yn y sefydliad ymchwil sy’n lletya’r gymrodoriaeth. Eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer nodi eich mentor ddylai fod cynullydd y llwybr sy’n cyd-fynd orau â’ch cynnig am gymrodoriaeth. Gallwch weld rhestr o’r llwybrau a cynullwyr yma. Dylech gysylltu â’r cynullydd llwybrau perthnasol cyn gynted â phosibl, a dim hwyrach nag 3 Chwefror 2020.

Dylech lenwi’r ffurflen gais a’i chyflwyno gyda’r atodiadau gorfodol penodedig. Gofynnir i ymgeiswyr hefyd gyflwyno’r ffurflen monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Dylid cyflwyno ceisiadau i fellowships@walesdtp.ac.uk erbyn 4pm ar 23 Mawrth 2020.

Cyfweliadau

Rydym yn disgwyl lefel uchel o gystadleuaeth ar gyfer y cymrodoriaethau hyn, ac mae’r broses ddethol yn cynnwys sawl cam. Ar ôl y dyddiad cau ar 23 Mawrth, bydd pob un o’n 20 llwybr yn cyflwyno un cais i gael ei ystyried gan Grŵp Rheoli DTP. Gwahoddir ymgeiswyr fydd ar y rhestr fer i gyfweliad ym Mai/Mehefin 2020. Bydd y Cymrodyr Ôl-ddoethurol llwyddiannus yn dechrau ar eu gwaith yn Hydref 2020.

Os oes gennych chi gwestiynau nad ydynt wedi eu hateb gan y cwestiynau cyffredin, cysylltwch â fellowships@walesdtp.ac.uk