Arfon, Elin

Arfon, Elin
Start date:
October 2018
Research Topic:
Llythrennedd Amlieithog Multilingual Literacy
Research Supervisor:
Professor Claire Gorrara and Professor Laura McAllister
Supervising school:
Yr Ysgol Ieithoedd Modern,
Primary funding source:
Welsh Government and ESRC
External Sponsor:
British Council
Research keywords:
;

Bwriad y ddoethuriaeth hon yw gwerthuso effaith prosiectau sy’n cefnogi llythrennedd amlieithog mewn ysgolion yn y cyd-destun dwyieithog yng Nghymru.

Bydd y prosiect yn cefnogi cynllun pum mlynedd Llywodraeth Cymru, ‘Dyfodol byd-eang’ i gyflwyno ieithoedd rhyngwladol / modern yn y cyfnod pontio cynradd-uwchradd ac ym mlwyddyn 7, 8, 9, yn rhan o’r uchelgais ‘dwy iaith a mwy’.

Bydd y prosiect hwn yn cefnogi strategaeth weithredu’r grŵp clwstwr Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu sy’n arwain ar faes dysgu Cymraeg, Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol yn y cwricwlwm Cymreig newydd.

Os yw fy mhrosiect o ddiddordeb ichi, cysylltwch gyda mi drwy e-bost neu drwy drydaru.

The objective of this PhD is to evaluate the impact of projects supporting multilingual literacy in schools in the bilingual context in Wales.

The project will support the Welsh Government’s five-year ‘Global futures’ plan for the introduction of international / modern languages at primary school level transition and in Year 7, 8, 9 as part of its ‘bilingual plus 1’ ambitions.

This research will support the implementation strategy of the Languages, Literacy and Communication cluster group leading on the teaching of Welsh, English and international languages in the new Welsh curriculum.

If you are interested in my research, please contact me via email or Twitter.