Ysgoloriaethau

Mae dyfarniadau PHD Cymru yn dyfarnu dros 50 o ysgoloriaethau ymchwil ESRC bob blwyddyn ar draws 20 o lwybrau achrededig. Fel arfer, mae’r ysgoloriaeth ymchwil yn talu ffioedd academaidd ac yn darparu grant cynnal. Mae rhagor o arian hefyd ar gael i gynorthwyo â gweithgareddau penodol.

Nid yw gradd Meistr yn rhagofyniad ar gyfer astudio yn PHD Cymru. Mae amrywiaeth o raglenni hyfforddiant ar gael yn seiliedig ar asesiad o anghenion hyfforddi a dysgu blaenorol yr ymgeisydd. Mae’r holl ysgoloriaethau ymchwil ar gael yn llawn amser neu’n rhan-amser.

Mathau o Ysgoloriaethau ymchwil

Mae’r holl ysgoloriaethau ar gael fel dyfarniad 1+3 neu +3 (neu, yn achos rhai ysgoloriaethau ymchwil economeg, 1+1+2 neu +1+2) yn dibynnu ar anghenion yr ymgeisydd llwyddiannus.

  • Dyfarniadau 1+3: Darperir cyllid i gwblhau gradd meistr hyfforddiant ymchwil (cwrs blwyddyn) ac yna astudio am PhD (tair blynedd). Os ydych chi’n meddu ar neu wrthi’n cwblhau gradd israddedig, ac sy’n dymuno astudio am PhD, byddai’r dyfarniad hwn yn addas.
  • Dyfarniadau +3: Darperir cyllid i gychwyn ar PhD yn uniongyrchol. Os ydych wedi cyflawni lefel o hyfforddiant ymchwil sy’n bodloni gofynion ESRC, ac os ydym yn fodlon eich bod yn meddu ar ddigon o ddyfnder ac ehangder sgiliau ymchwil i ddechrau y PhD, fe allai’r dyfarniad hwn fod yn addas.
  • Dyfarniadau (1)+1+2: Darperir arian i chi gwblhau ail flwyddyn o hyfforddiant ymchwil ac wedyn yn symud ymlaen i PhD byrrach dros gyfnod o 2 flynedd. Ar hyn o bryd, mae hyn yn berthnasol i ddarpariaeth economeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Sut i wneud cais

Y cam cyntaf yw darganfod pa brifysgolion yn DTP Cymru sy’n cynnig hyfforddiant ymchwil yn y maes gwaith sydd o ddiddordeb i chi. Chwiliwch drwy ein llwybrau i gael gwybodaeth.

Yna, byddwch yn gwneud cais am PhD a hysbysebwyd naill ai fel un “a gefnogir gan PHD Cymru ESRC” neu “gyda’r posibilrwydd o ennill Ysgoloriaeth Ymchwil PHD ESRC wedi ei chyllido’n llawn”. Gwnewch gais drwy’r sefydliad lle mae’r ysgoloriaeth ymchwil ar gael. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 3 Chwefror 2020.

Bydd ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd am gyfweliad. Ar ôl y cyfweliad, caiff rhestr fer derfynol o ymgeiswyr ei chyflwyno i Banel Doethurol DTP ESRC Cymru i wneud penderfyniad terfynol ar bwy y dylid dyfarnu ysgoloriaethau iddynt. Dylai ymgeiswyr llwyddiannus ddisgwyl clywed ganddynt yn fuan wedyn.

Pwy sy’n gymwys

Mae ysgoloriaethau ymchwil ESRC ar gael i fyfyrwyr sydd â gradd israddedig dda (Dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchel neu gyfwerth) mewn disgyblaeth berthnasol. Mae dyfarniadau llawn (ffioedd a thaliad cynhaliaeth) ar gael i Ddinasyddion y Deyrnas Unedig a myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd sy’n gallu bodloni gofynion preswylio’r Deyrnas Unedig. I fod yn gymwys ar gyfer y dyfarniad llawn, rhaid i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd fod wedi treulio o leiaf 3 blynedd yn y Deyrnas Unedig cyn dechrau’r cwrs y maent yn ceisio arian ar ei gyfer, gan gynnwys at ddibenion addysg amser llawn. Bydd dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd nad ydynt yn bodloni’r gofyniad preswylio uchod fel arfer yn gymwys am ddyfarniad fydd yn cyfrannu at ffioedd yn unig. Bydd hyn ar yr amod eu bod wedi preswylio yn yr Undeb Ewropeaidd fel arfer ers o leiaf 3 blynedd cyn dechrau eu rhaglen astudio arfaethedig. Am ragor o wybodaeth ynghylch cymhwysedd, gan gynnwys gofynion preswyl, gweler y canllawiau ESRC.