Ymweliadau â Sefydliadau Tramor

Os ydych chi’n fyfyriwr llawn-amser sy’n cael eich cyllido gan PHD Cymru, mae modd i chi ymgeisio am gymorth ariannol ar gyfer Ymweliadau â Sefydliadau Tramor yn ystod cyfnod dyfarniad ysgoloriaeth. Bwriad y cyllid hwn yw cynnig cyfle i chi sefydlu rhwydweithiau ymchwil, lledaenu canfyddiadau ymchwil cynnar, cymryd rhan mewn seminarau a gweithgareddau academaidd eraill sy’n berthnasol yn uniongyrchol i’ch ymchwil, neu ymgymryd â hyfforddiant ymchwil arbenigol nad yw ar gael yn y Deyrnas Unedig.

Rydym yn disgwyl y byddwn ni’n gallu cyllido tua 10 o ymweliadau tramor bob blwyddyn academaidd, pob un yn para am gyfnod o hyd at 3 mis. Nodwch, gan mai dim ond arian cyfyngedig sydd ar gael ar gyfer y cynllun, ni fydd costau pob ymweliad â sefydliad tramor yn cael eu talu o reidrwydd. Mae dyrannu’r arian ar gyfer ymweliadau tramor yn unol â’n disgresiwn, a bydd grŵp rheoli DTP yn goruchwylio’r broses.

Profiadau Myfyrwyr ar Ymweliadau â Sefydliadau Tramor

Yn y fideo 3 munud canlynol, mae myfyriwr DTP Cymru sydd wedi bod ar ymweliad sefydliadol tramor yn disgrifio ei brofiad

Tim Jackson

Tim Jackson ar ei ymweliad â Phrifysgol Boston

Gallwch wrando ar sgwrs 10 munud gan Annabel Wilson, un o fyfyrwyr PHD Cymru, am ei hymweliad â sefydliad tramor i Brifysgol Duke, a recordiwyd yn ein digwyddiad ymsefydlu yn 2017.

Rheoliadau’r cynllun

 • Dim ond un cais y gellir ei wneud yn ystod cyfnod eich ysgoloriaeth ymchwil. Gellir gwneud cais am hyd at dri ymweliad â sefydliad tramor ar wahân i’r un brifysgol yn ystod eich ysgoloriaeth ymchwil, cyn belled nad yw cyfanswm cyfnod yr ymweliadau yn fwy na thri mis.
 • Rhaid cynnal ymweliadau â sefydliad addysg uwch. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol yr ystyrir ceisiadau i sefydliadau ymchwil uchel eu parch eraill o ran ymchwil sylweddol y tu allan i’r Deyrnas Unedig. Bydd angen darparu cyfiawnhad dros ymweld â sefydliad ymchwil.
 • Gan mai bwriad ymweliadau â sefydliadau tramor yw bod yn rhan annatod o hyfforddiant ymchwil, rhaid i unrhyw ymweliad ym mlwyddyn gyntaf PhD beidio â dechrau o fewn tri mis cyntaf cyfnod yr ysgoloriaeth ymchwil. Rhaid cwblhau ymweliadau sy’n digwydd ym mlwyddyn olaf yr ysgoloriaeth ymchwil o leiaf dri mis cyn dyddiad terfyn y dyfarniad (cyn i gyfnod ymestyn yr ymweliad â sefydliad tramor gael ei weithredu).
 • Dylech ymgynghori â canllawiau’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad ynghylch eich cyrchfan arfaethedig. Rhaid peidio â chynnal ymweliadau os yw’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn cynghori yn erbyn ymweld â’r wlad dan sylw. Mae canllawiau pellach ar gael ar dudalennau gov.uk ar basbortau, teithio a byw dramor.
 • Nid bwriad ymweliadau â sefydliad tramor yw talu costau gwaith maes. Mae arian ar wahân ar gael ar gyfer ymweliadau gwaith maes tramor. Rydym yn cydnabod y gellid cynnal elfen gwaith maes yn ystod ymweliadau â sefydliad tramor o dan amgylchiadau penodol. Dylid cyfiawnhau’r amgylchiadau hyn yn amlwg yn eich cais.
 • Ni fydd ôl-hawliadau yn cael eu hystyried.

Pwy sy’n gymwys

Dim ond os ydych chi ar gyfnod doethurol eich dyfarniad y gallwch chi wneud cais. Nid ydych chi’n gymwys os ydych chi yn elfen Meistr eich dyfarniad.

Ceisiadau Llwyddiannus

Bydd deiliaid dyfarniad ysgoloriaeth ymchwil llawn-amser yn cael costau’r ymweliad (neu gyfraniad at gostau yn unol â phenderfyniad panel asesu PHD Cymru) ynghyd ag estyniad taledig sy’n gydradd â’r cyfnod o amser a dreuliwyd dramor. Bydd myfyrwyr sy’n talu ffioedd yn unig yn derbyn costau ymweliad (neu gyfraniad at gostau yn unol â phenderfyniad panel asesu DTP) ynghyd ag estyniad i’w ffioedd a dyddiad cyflwyno’r traethawd ymchwil yn unig. Sylwch bod terfyn o £4000 ar gyfanswm y costau a delir tuag at ymweliad(au) â sefydliad tramor.

Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd llwyddiannus gyflwyno Adroddiad Diwedd Dyfarniad ar ôl ymweliad â sefydliad tramor o fewn pedair wythnos i ddiwedd yr ymweliad. Disgwylir y bydd eich goruchwyliwr a’r prif gyswllt academaidd yn y Brifysgol dramor yn darparu sylwadau ar fuddion yr ymweliad.

Rhowch wybod i swyddfa PHD Cymru os gwneir newidiadau i gynlluniau eich ymweliad.

Sut i wneud cais

Oherwydd y mesurau sydd wedi’u rhoi ar waith i reoli pandemig COVID19, mae DTP Cymru yn gohirio’r broses ymgeisio ar gyfer ymweliadau â sefydliadau tramor am gyfnod amhenodol. Nid ydym yn gallu ystyried unrhyw geisiadau newydd a bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu’n barhaus. Mae rhagor o wybodaeth am ein hymateb ar ein tudalen COVID19.

Ceir dau ddyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am Ymweliadau bob blwyddyn (fel arfer yn ystod semestrau’r hydref a’r gwanwyn).

Dychwelwch y Ffurflenni Cais Ymweliadau wedi eu cwblhau i enquiries@walesdtp.ac.uk.

Dylid cyflwyno ceisiadau o leiaf 3 mis cyn y dyddiad teithio.

Sut i lenwi’r ffurflen gais

Ystyrir pob cais am ymweliad â sefydliad tramor ar ei deilyngdod ei hun gan banel a fydd yn cael ei drefnu gan Fwrdd Rheoli DTP.

Manylion yr ymgeisydd

Cofiwch ddarparu’r holl wybodaeth ofynnol yn adran un, gan gynnwys:

 • Dyddiadau dechrau a gorffen eich dyfarniad ESRC
 • Blwyddyn eich astudiaeth PhD

Manylion am yr ymweliad(au)

Gellir gwneud cais am hyd at dri ymweliad â sefydliad tramor ar wahân i’r un brifysgol (neu, mewn amgylchiadau eithriadol, i sefydliad ymchwil arall) yn ystod eich ysgoloriaeth ymchwil, cyn belled nad yw cyfanswm cyfnod yr ymweliadau yn fwy na thri mis.

Cofiwch ddarparu:

 • Dyddiadau dechrau a gorffen pob ymweliad
 • Cyfanswm nifer yr wythnosau ar gyfer pob ymweliad
 • Manylion y sefydliad sy’n eich croesawu a’r lleoliad

Yr achos dros gymorth

Dylech nodi diben yr ymweliad, amlinellu’r cynllun gwaith arfaethedig a sut mae’n berthnasol i’ch ymchwil doethurol. Disgrifiwch beth a gyflawnwyd yn eich gwaith ymchwil hyd yn hyn a sut bydd yr ymweliad arfaethedig yn ymestyn/gwella hyn. Gall rhesymau dros ymweliad o’r fath gynnwys sefydlu rhwydweithiau ymchwil, lledaenu canfyddiadau ymchwil cynnar, cymryd rhan mewn seminarau a gweithgareddau academaidd eraill sy’n berthnasol yn uniongyrchol i’ch ymchwil, neu ymgymryd â hyfforddiant ymchwil arbenigol nad yw ar gael yn y Deyrnas Unedig.

Os ydych chi’n bwriadu ymgymryd â mwy nag un ymweliad i’r un brifysgol, neu sefydliad ymchwil mewn amgylchiadau eithriadol, dylech ddarparu cyfiawnhad clir ynghylch pam mae angen mwy nag un ymweliad.

Gofynnir i chi ddangos manteision posibl yr ymweliad(au) arfaethedig o ran eich gyrfa academaidd bresennol neu yn y dyfodol ac, yn benodol, dangos sut bydd yr ymweliad(au) yn cynnig ‘gwerth ychwanegol’ at eich profiad PhD. Os bydd yr ymweliad â sefydliad tramor at ddibenion hyfforddiant ymchwil neu’n cynnwys hyfforddiant ymchwil, mae’n rhaid i chi ddangos pam mae’r hyfforddiant yn rhan hanfodol o’ch gwaith ymchwil, a hefyd pam na ellir cynnal yr hyfforddiant hwn yn y Deyrnas Unedig.

Ni ddylai’r achos dros gael cymorth fod yn fwy na dwy ochr o bapur A4.

Manylion costau ymweliad

Dylech ddadansoddi costau arfaethedig eich ymweliad yn glir. Rhowch ddadansoddiad mor fanwl ag y bo modd o’r costau fel gall aseswyr asesu’r achos dros gymorth yn briodol. Dylid darparu gwybodaeth am hediadau a llety, yn ogystal â chostau ar gyfer treuliau byw cyffredinol. Dylai cost yr ymweliad fod yn rhesymol ac yn dibynnu ar y wlad, y cyfnod amser a’r gweithgaredd arfaethedig. Dylech feddwl yn ofalus am yr amser a’r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni ymweliad llwyddiannus.

Mae terfyn o £4000 ar gyfanswm costau cais ymweliad â sefydliad tramor, ond bydd gwerth unrhyw gyfraniad ariannol tuag at gostau yn cael ei ystyried wrth asesu ceisiadau.

Cadarnhad o gefnogaeth gan y Brifysgol gartref

Gofynnir i oruchwylwyr wneud sylwadau ar ansawdd ymchwil y myfyriwr hyd yma a sut bydd yr ymweliad arfaethedig yn ymestyn/gwella hyn. Os bydd yr ymweliad â sefydliad tramor at ddibenion hyfforddiant ymchwil esboniwch pam mae’r hyfforddiant yn rhan hanfodol o’r gwaith ymchwil, a hefyd pam na ellir cynnal yr hyfforddiant hwn yn y Deyrnas Unedig.

Mae disgwyl i fyfyrwyr barhau â’u hyfforddiant ac ymchwil PhD drwy gydol yr ymweliad(au) a chynnal cyswllt rheolaidd gyda’u goruchwylwyr. Gofynnir i oruchwylwyr ddangos pa drefniadau sydd ar waith i fodloni’r gofyniad hwn.

Cadarnhad o gefnogaeth gan y Brifysgol letyol arfaethedig

Dylai’r prif gyswllt academaidd yn y brifysgol letyol neu’r sefydliad ymchwil ddarparu cymorth ysgrifenedig ar gyfer yr ymweliad arfaethedig. Dylai hyn gynnwys cadarnhad y cynllun gwaith ar gyfer ymweliad(au) arfaethedig, manylion am y cyfleusterau academaidd y bydd gennych fynediad atynt, yn ogystal â’ch statws cofrestru yn ystod cyfnod yr ymweliad.

Gellir darparu cymorth ysgrifenedig ar ffurf e-bost.

Nodweddion cais da ar gyfer ymweliad â sefydliad tramor:

 • Mae diben yr ymweliad wedi ei fynegi’n glir a dangosir y caiff ei integreiddio yn y rhaglen PhD gyffredinol
 • Mae ôl gwaith trylwyr rhaglen gyraeddadwy o weithgareddau a fydd yn ychwanegu gwerth at y PhD
 • Ceir cynllun gwaith manwl sy’n adeiladu ar ymchwil a hyfforddiant blaenorol, ac sy’n dangos sut bydd gweithgareddau’n berthnasol i gynlluniau ymchwil yn y dyfodol
 • Mae canlyniad(au) disgwyliedig yr ymweliad(au) addysgol yn glir
 • Mae’r cais yn dangos gwerth am arian mewn termau real ac o ran y PhD
 • Mae’r cais yn dangos sut bydd yr ymweliad yn cyfrannu at yrfa academaidd y myfyriwr ar hyn o bryd ac yn y dyfodol
 • Mae argymhelliad anghyfyngedig gan oruchwyliwr y myfyriwr bod yr ymweliad yn hynod briodol ac wedi ei amseru’n dda o fewn rhaglen gyffredinol yr astudiaeth
 • Ceir ymrwymiad clir gan y goruchwyliwr i oruchwyliaeth barhaus drwy gydol yr ymweliad
 • Mae’r sefydliad cynnal arfaethedig yn darparu argymhelliad anghyfyngedig y dylai’r ymweliad ddigwydd
 • Ceir cynlluniau ar gyfer lledaenu canfyddiadau’r ymchwil
 • Mae’r cais yn sôn am unrhyw dechneg ymchwil newydd i’w dysgu
 • Mae’r cais yn sôn am unrhyw rwydwaith ymchwil fydd yn cael ei sefydlu

Beth sy’n digwydd nesaf?

Yn dilyn pob dyddiad cau, bydd panel asesu DTP Cymru yn edrych yn fanwl ar bob cyflwyniad fesul achos, gan ystyried yr amseriad, manylion, cynllun gwaith a’r canlyniad. Fel arfer byddwn yn rhoi gwybod am benderfyniadau cyllido o fewn dau fis i’r dyddiad cau.