Cynhadledd Astudiaethau Ardal Byd-eang sy鈥檔 Seiliedig ar Iaith 2022

Cynhaliwyd Cynhadledd Astudiaethau Ardal Byd-eang sy鈥檔 Seiliedig ar Iaith 2022 ar 6-7 Mehefin yng Nghaerdydd. Digwyddiad a drefnwyd gan yr Ysgol Ieithoedd Modern, gyda chymorth yr Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol oedd hwn, a daeth 芒 myfyrwyr doethurol o Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) Cymru, DTP Arfordir De Lloegr ac Ysgol Astudiaethau 脭l-raddedig Canolbarth Lloegr at ei gilydd.  Trwy鈥檙 gynhadledd cafodd myfyrwyr gwrdd ag academyddion a chanddynt arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn amrywiaeth o fethodolegau ymchwil. Mae hyn ar draws ystod enfawr o bynciau rhyngddisgyblaethol gan gynnwys astudiaethau Affricanaidd, Ewropeaidd, Ewrasiaidd, Cefnfor yr India, Gogledd America, Rwseg a Tsiein毛eg.

Yn ogystal ag arddangos astudiaethau ardal, rhoddodd y digwyddiad le i ymchwilwyr doethurol rwydweithio 芒’i gilydd, datblygu cysylltiadau parhaol a meithrin y garfan astudiaethau ardal fel uned gyfan.  Cyflwynodd y cyfranogwyr bapurau wedi鈥檜 harwain gan gynnwys a chan ddulliau, a bu iddynt gynnig adolygu gan gyd-fyfyrwyr, a derbyn adborth adeiladol, ac fe glywon nhw gan fyfyrwyr 么l-ddoethurol hefyd.  Rhoddodd y feddygfa ymchwil a鈥檙 caffi dulliau y lle i drafod yr heriau methodolegol a’r heriau eraill mae ymchwilwyr yn eu hwynebu.

Blog Dulliau (Methods) 鈥 Cyflwyniad i鈥檙 Golygydd Newydd锟

Top of a typewriter that says "writer's blog..."

Helo! Catrin ydw i, a byddaf yn cymryd yr awenau鈥檔 Olygydd blog Dulliau.

Dwi鈥檔 fyfyriwr PhD blwyddyn gyntaf yng Nghaerdydd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Dwi鈥檔 geek amgueddfeydd a threftadaeth gyda chefndir academaidd mewn Anthropoleg Gymdeithasol. Mae fy ymchwil yn ystyried sut gall adeiladau treftadaeth gyfrannu at ddinasyddiaeth weithredol yng Nghymru.

Yn unol 芒’r stereoteip Cymraeg, dwi鈥檔 canu mewn c么r yn fy amser hamdden. Dwi hefyd yn mwynhau ysgrifennu barddoniaeth, gan gynnwys rhywfaint sy鈥檔 seiliedig ar ddata ymchwil i gyfleu canfyddiadau i鈥檙 rhai fu鈥檔 cymryd rhan.  Dwi wedi bod yn dywysydd teithiau ac yn hwylusydd gweithdai mewn oriel gelf. Felly, er fy mod wrth fy modd 芒 dulliau creadigol, dwi鈥檔 edrych ymlaen at glywed am eich ymchwil, a allai fod yn wahanol iawn i fy un i. 

Mae gen i syniadau diddorol yr hoffwn roi cynnig arnynt ar gyfer y blog, ac mae croeso i chi gysylltu 芒 mi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu syniadau eich hun. Dwi hefyd yn siarad Cymraeg. Diolch!

Dolen i broffil DTP ESRC: https://walesdtp.ac.uk/profile/greaves-catrin/

Dolen i Twitter: https://twitter.com/catrin_mari91/status/1529380393450864640

Dolen i broffil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/catrin-greaves-401265240/

Adroddiad Katharine Young yn fyw ar wefan Llywodraeth Cymru

Yn ddiweddar, cwblhaodd Katharine Young interniaeth yn Llywodraeth Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn, lluniodd adroddiad o鈥檙 enw ‘Addysg cyfrwng Cymraeg yn sg卯l trochi hwyr: mapio’r ddarpariaeth yng Nghymru‘ (cliciwch ar y teitl glas i weld yr adroddiad) sydd bellach ar gael ar wefan y Llywodraeth.

Crynodeb Katharine o’r adroddiad:

Mae addysg drochi hwyr yn ddarpariaeth sydd yn caniat谩u i hwyrddyfodiaid gael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfnodau hwyrach na鈥檙 Cyfnod Sylfaen. Mae darpariaeth o鈥檙 fath wedi bodoli yng Nghymru ers nifer o ddegawdau, ac mewn nifer o ffyrdd gwahanol (drwy ganolfannau dynodedig, unedau iaith, ac o fewn ysgolion). Nod Llywodraeth Cymru yn ei strategaeth Cymraeg 2050 yw sicrhau miliwn o siaradwyr erbyn canol y ganrif. Mae鈥檙 ddarpariaeth addysg drochi hwyr yn rhan allweddol o wireddu鈥檙 nod hwn, oherwydd ei bod yn cynyddu鈥檙 nifer o bwyntiau mynediad at y sector cyfrwng Cymraeg a dwyieithog drwy gydol gyrfa addysgol y disgybl.

Nod yr adroddiad hwn oedd llunio darlun o鈥檙 ddarpariaeth addysg drochi hwyr sydd yn bodoli mewn rhai awdurdodau addysg lleol, a deall rhai o鈥檙 heriau a鈥檙 cyfleoedd sydd yn codi wrth i鈥檙 ddarpariaeth gael ei chynllunio a鈥檌 rhoi ar waith.

Sut i ddilyn ymchwil Katharine:

Os hoffech chi ddarllen rhagor o waith Katharine gallwch chi weld ei Phroffil Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) Cymru drwy law鈥檙 ESRC gan glicio yma, a gallwch chi ddilyn Katharine ar Twitter gan ddefnyddio: @KatharineSYoung

PUM AWGRYM I WNEUD EICH CAIS AM INTERNIAETH DOETHURIAETH YN LLWYDDIANT

Croeso i’r cyntaf o dri phostiad blog sydd wedi’u rhannu’n anffurfiol yn: 鈥測r holl bethau yr hoffwn i fod wedi eu gwybod cyn i mi wneud cais am fy interniaeth doethuriaeth鈥. Mae’r cofnodion byr hyn wedi’u bwriadu ar gyfer y rhai ohonoch nad ydych erioed wedi clywed am wneud interniaeth yn ystod eich doethuriaeth, i’r rhai a allai fod hyd yn oed wedi dechrau gwneud cais!

Strwythur y gyfres:

 1. Awgrymiadau i wneud eich cais am interniaeth yn llwyddiant!
 2. Sut y gallai interniaeth doethuriaeth fod o fudd i chi!
 3. Myfyrdodau i gloi: h.y. = 鈥渁 fyddwn i’n argymell gwneud interniaeth yn ystod eich doethuriaeth?鈥 

Hel么, Jodie ydw i, ymchwilydd doethuriaeth trydedd flwyddyn (aaah!) yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol (SOCSI) ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae fy nhraethawd ymchwil yn ymchwilio i effaith a niwed/niweidiau iaith casineb wrth-LGBTI+ ar-lein.

Roedd fy interniaeth yn swydd tri mis a ariannwyd gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru yn Llywodraeth Cymru (Ionawr鈥揈brill 2021), a rhoddwyd y teitl canlynol ar fy mhrosiect: 鈥楧efnyddio astudiaeth yr Understanding Society i edrych ar newidiadau cymdeithasol yn ystod y pandemig COVID-19鈥.

Nawr, efallai eich bod wedi sylwi nad yw’n ymddangos bod y prosiect hwn yn gysylltiedig 芒 phwnc fy noethuriaeth 鈥 a byddech yn llygad eich lle 鈥 nid oedd. Gall hyn fod yn fwy cyffredin nag yr ydych yn ei feddwl ac mae鈥檔 cyflwyno fy awgrym cyntaf i feddwl am sut i sicrhau bod eich cais yn llwyddiant 鈥 

 1. Meddyliwch beth yw eich cymhellion CHI ar gyfer gwneud cais

Bydd eich cymhellion yn bersonol 鈥 rwy’n deall hynny, ond pan fyddwch yn gwneud cais am interniaeth, bydd yn rhaid i chi ddarbwyllo pobl eraill bod y rhain yn rhesymau perthnasol i oedi eich doethuriaeth. Y bobl bwysicaf yn 么l pob tebyg fydd eich goruchwylwyr, gan fod angen iddynt 鈥榞ymeradwyo鈥 eich absenoldeb pan fydd eich cais yn llwyddiannus!

Felly, byddwn yn argymell yn fawr i chi siarad drwy’r cyfle gyda hwy.

Pan glywais am fy mhrosiect am y tro cyntaf gan ddarlithydd, roeddwn wedi pontio’n ddiweddar i ail flwyddyn fy noethuriaeth. Ar y pryd, roeddwn yn ei chael hi’n her astudio ar wah芒n yng nghanol y pandemig ac roedd trafod y rhesymau pam yr oeddwn am oedi fy mhrosiect doethuriaeth yn fuddiol iawn i mi. Helpodd fy ngoruchwylwyr i mi fynegi fy nghymhellion (a oedd mor bwysig ar gyfer fy ffurflen gais), yn ogystal 芒 chodi rhai pethau hollbwysig nad oeddwn hyd yn oed wedi meddwl amdanynt!

Er enghraifft, a ydych chi ar fin dechrau ysgrifennu eich darn dulliau, ar 么l misoedd o gasglu data 鈥 ai dyma’r amser y dylech fod yn meddwl am oedi eich doethuriaeth mewn gwirionedd? A yw’r interniaeth yn gysylltiedig 芒’ch pwnc? Beth ydych chi’n meddwl y byddech chi’n ei ennill o oedi eich doethuriaeth?

Yr hyn rwy’n ceisio’i gyfleu yma yn y pen draw yw 鈥 pa werth ydych chi’n disgwyl i’r interniaeth ei ychwanegu?

I mi, nid oedd y gwerth yn gysylltiedig yn uniongyrchol 芒 phwnc fy noethuriaeth 鈥 ond mwy y byddwn yn cael profiad gwerthfawr mewn ymchwil gymdeithasol mewn sector arall; roeddwn yn awyddus i ddysgu sut y cynhaliwyd ymchwil mewn lleoliad diwydiant yn hytrach nag un academaidd. Roeddwn hefyd am ddatblygu fy sgiliau cyfathrebu y tu allan i’r byd academaidd, gan ddysgu sgiliau iaith ac ysgrifennu adroddiadau priodol i bolisi. Yn olaf, o ystyried fy nghariad at ddata, roeddwn yn awyddus i ddatblygu fy sgiliau dadansoddol a meithrin sgiliau cyflwyno priodol ar gyfer lleoliad busnes.

Y pwynt yw 鈥 aseswch y manteision o oedi cryn dipyn o amser allan o’ch doethuriaeth. 

 • Rhowch ddigon o amser ar gyfer y broses ymgeisio 

Nid yw’n broses gyflym!

I roi syniad i chi, rwyf wedi nodi rhai pwyntiau allweddol o fy mhroses ymgeisio:

Hefyd 鈥 fel nodyn ategol 鈥 yn y rhan fwyaf o achosion, ni allwch wneud cais am interniaeth yn ystod tri mis cyntaf eich rhaglen na’r tri mis olaf. Os ydych yn awyddus i wneud interniaeth, gwnewch yn si诺r eich bod wedi meddwl am yr amser iawn i wneud cais ac wedi gwirio unrhyw ganllawiau y gallai fod yn rhaid i chi gadw atynt!

 1. Cynlluniwch, drafftiwch ac ailddrafftiwch eich ffurflen gais!

Dyma oedd fy nghamau yn ystod fy mhroses ymgeisio:

 1. Paratowch ar gyfer eich cyfweliad

Ar 么l y trafodaethau arferol am y lleoliad, eich sgiliau/profiad ac ati, mae adran i chi ofyn cwestiynau! Dyma’ch cyfle i ofyn cymaint o gwestiynau perthnasol ag y gallwch, fel y gallwch geisio darganfod ai’r lleoliad arfaethedig yw’r dewis iawn i chi.

Fy mhrif gwestiynau oedd a fyddwn yn gallu cysylltu 芒 staff eraill y tu allan i’m 鈥榯卯m鈥 yn Llywodraeth Cymru; beth oedd canlyniadau disgwyliedig fy mhrosiect; sut olwg fyddai ar fy niwrnod gwaith (efallai y bydd amser hyblyg yn dda os ydych yn aml yn defnyddio’r hyblygrwydd y mae’r ddoethuriaeth yn ei gynnig); ac yn bwysicaf oll gofynnais sut y byddai gweithio ar-lein yn gweithio. Gan nad oeddwn yn gallu mynd i mewn i adeilad Llywodraeth Cymru oherwydd y pandemig, trafodais gyda hwy sut y byddwn yn cael fy nghefnogi, ac a fyddent yn rhoi hyfforddiant/offer i mi. 

 • Ymchwiliwch i gynhaliwr yr interniaeth!

Nid yw ymchwil byth yn dod i ben! Defnyddiais wefan Llywodraeth Cymru a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a gofynnais i fyfyrwyr eraill am eu profiadau interniaeth (y da a’r drwg), i gasglu gwybodaeth am yr hyn y gallai fy interniaeth ei olygu ac ethos y gweithle 鈥 roedd LinkedIn yn ddefnyddiol iawn i mi mewn gwirionedd! Bydd unrhyw beth y gallwch ei ddysgu cyn i chi ddechrau yn fuddiol!

Rwy’n gobeithio bod y postiad hwn wedi dechrau gwneud i chi feddwl p鈥檜n ai interniaeth doethuriaeth sy鈥檔 gweddu orau i chi a sut i sicrhau bod eich cais yn llwyddiant!

Am y tro, cadwch lygad am y postiad nesaf, a fydd yn ymdrin 芒 鈥楽ut y gallai interniaeth doethuriaeth fod o fudd i chi!鈥

Jodie

Os hoffech gysylltu 芒 mi i ofyn unrhyw beth am fy mhrofiad interniaeth neu hyd yn oed i sgwrsio am fywyd/ymchwil ddoethurol 鈥 gallwch ddod o hyd i’m manylion cyswllt isod.

E-bost 鈥 lukerjr@caerdydd.ac.uk

Twitter academaidd 鈥 @jodie_luker

Instagram academaidd 鈥 @phd_hate_harms

Myfyrdodau ar Interniaeth gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Yn y blog hwn, mae Aimee Morseyn trafod ymgymryd ag interniaeth yn ystod eich PhD.

Dod o hyd i interniaeth

Mae nifer o interniaethau ar gael gyda sefydliadau amrywiol. Mae’r DTP yn gweithio’n benodol mewn partneriaeth 芒 nifer o sefydliadau ledled Cymru sydd wedi datblygu cyfleoedd interniaeth ac mae UKRI yn rhedeg rhaglenni interniaeth mewn partneriaeth 芒 sefydliadau ledled y DU.

Hysbysebir interniaethau yng nghylchlythyr misol y DTP, felly cadwch lygad ar yr adran os ydych yn awyddus i wneud cais am un. Dyma sut y cefais wybod am fy interniaeth gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, felly mae’n bendant yn werth ei ddarllen!; Gallwch hefyd siarad 芒’ch goruchwylwyr ynghylch interniaethau yn eich maes ymchwil. Soniodd fy goruchwylwyr am gydweithwyr mewn sefydliadau eraill sy’n rhedeg interniaethau, er eu bod bob amser yn fy annog i ddewis yr un iawn i mi, ar adeg a oedd yn gweithio i mi.

Sut roeddwn i’n gwybod bod yr interniaeth yn addas i mi

Yn bennaf oll, siaradais 芒’m goruchwylwyr. Buom yn trafod sut y byddwn yn gwneud i’r interniaeth weithio orau i mi. Dewisais gynnal prosiect mewn maes tebyg i’m pwnc ymchwil PhD; fodd bynnag, efallai y bydd yn bosibl dewis rhywbeth mewn maes gwahanol a allai barhau i ategu eich damcaniaethau a/neu fethodolegau PhD.

Roedd yn rhaid i mi sicrhau na fyddai’r interniaeth yn gwrthdaro 芒’m hymrwymiadau gwaith maes PhD, ac yn teimlo mai tri mis fyddai’r hyd gorau. Syrthiodd fy interniaeth o fewn cyfnod clo 2021; fodd bynnag, nid oedd hyn yn effeithio ar fy mhrofiad ac fe’m hamgylchynwyd (bron) gan d卯m o gydweithwyr cefnogol a oedd bob amser wrth law i ateb cwestiynau a rhannu eu barn am fy ngwaith. Roedd cael prosiect byr, diddorol i ganolbwyntio arno drwy gydol y cyfnod hwnnw wedi helpu fy ymagwedd gyffredinol at fy PhD; roedd cyflwyno adroddiad wedi’i gwblhau yn caniat谩u i mi ddychwelyd at fy ngwaith PhD yn hyderus y gallwn oresgyn y rhwystrau a dechrau’r 18 mis diwethaf i gwblhau fy nhraethawd hir hefyd!

Llunio cais llwyddiannus

Rwyf bellach wedi cwblhau dau gais interniaeth, ac o ystyried digon o amser i gwblhau’r broses ymgeisio, roedd yn hanfodol. Efallai y bydd rhai, megis Cynllun Cyfnewid Globalink UKRI (nad oeddwn yn gallu ei gwblhau yn anffodus o ystyried cyfyngiadau teithio rhyngwladol), yn gofyn i chi gael mynediad at byrth cais drwy oruchwylydd neu gyfrif sefydliadol (Je-S yn yr achos hwn). Os felly, trefnwch gyfarfod gyda’ch goruchwyliwr i sicrhau y gallwch lanlwytho’r cais yn brydlon!

Byddwn yn argymell siarad 芒 darpar oruchwylwyr o’r sefydliad sy’n cynnig yr interniaeth. Mae trafod syniadau prosiect gyda nhw yn eich galluogi i ddeall yr hyn y maent yn ei ddisgwyl gan eu cyd-aelodau, ac a fydd eich gwaith yn cyd-fynd yn dda 芒’u gwaith nhw. Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i chi drafod eu proses ymgeisio a’r dogfennau y bydd gofyn i chi eu cyflwyno. Gall dod i adnabod goruchwyliwr posibl mewn galwad gychwynnol hefyd helpu yn ystod y broses gyfweld ac wrth i chi setlo i mewn i’ch gwaith gyda sefydliad newydd, gan na fyddwch yn wynebu sgr卯n neu swyddfa sy’n llawn wynebau cwbl anghyfarwydd.

Fy mhrofiad yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Roedd yn ddiddorol iawn dysgu mwy am waith y Ganolfan a sut maen nhw’n cefnogi llunio polis茂au a darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. Er ei bod yn rhyfedd peidio 芒 gosod troed yn eu swyddfeydd, fe’m gwnaed i deimlo bod y t卯m yn croesawu hynny ac roedd eu cefnogaeth yn gwneud y profiad rhithwir yn werth chweil. Roedd gweithio gyda’r T卯m Ymchwil yn caniat谩u i mi ddatblygu fy nghredau presennol ac ystyried y ffordd orau o’u cymhwyso mewn cyd-destun t卯m newydd.

Yn ystod fy nghyfnod yn y Ganolfan ymchwiliais i bolisi amaethyddol yng Nghymru ac archwilio sut y gall cydweithio helpu ffermwyr i gyflawni eu nodau cynaliadwyedd. Roedd hyn yn cynnwys cyfweliadau dros y ff么n gyda ffermwyr a phartneriaid gr诺p a ariannwyd gan y Cynllun Rheoli Cynaliadwy yng ngogledd Cymru. Roedd cynnal yr ymchwil hon, a chynhyrchu nifer o allbynnau, yn rhoi hwb i’m hyder wrth gyflawni prosiectau tymor byr. Byddwn yn argymell archwilio’r gwahanol opsiynau lledaenu sydd ar gael ar gyfer eich gwaith – cyn fy interniaeth doeddwn i erioed wedi ystyried cynhyrchu podlediad, ond diolch i’r t卯m a’m cyfranogwyr podlediad, mae gen i bennod podlediad i gyd-fynd 芒’m hallbynnau ysgrifenedig!

Bydd eich profiad interniaeth yn amrywio yn dibynnu ar y sefydliad rydych chi’n gweithio gydag ef. Fodd bynnag, yn gyffredinol, gallwch ddisgwyl:

 • Datblygu eich cymwyseddau, yn enwedig mewn perthynas 芒 gweithio mewn t卯m.
 • Datblygu rhwydweithiau gyda llunwyr polis茂au, ymarferwyr ac ymchwilwyr eraill.
 • Cael dealltwriaeth o sut y gellid defnyddio’ch ymchwil mewn sefyllfaoedd ‘byd go iawn’.
 • Gorffennwch eich prosiect gydag o leiaf un allbwn, megis adroddiad, a all gyfrannu at eich PhD neu gael ei ddefnyddio a’ch cyfeirio gan eich sefydliad sy’n lletya interniaeth yn eu gwaith.

Byddwn yn eich annog yn gryf i ystyried cwblhau interniaeth fel rhan o’ch PhD. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am fy mhrofiad interniaeth fy hun, mae croeso i chi gysylltu 芒 mi (aimeemorse@connect.glos.ac.uk /@06aims ar Twitter)

Mae Aimee hefyd wedi ysgrifennu adroddiad sy’n manylu ar fanylion ei chyfnod gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, y gallwch ei ddarllen drwy glicio yma.

Rhoi P诺er PhD yn eich Busnes

Ymunwch 芒 ni am gyflwyniadau gan fusnesau sydd wedi gweithio’n agos gydag ymchwilwyr doethurol gwyddorau cymdeithasol i gynyddu cynhyrchiant, gwireddu nodau strategol, ac adeiladu i gefnogi datblygiad talent a sgiliau yng Nghymru.  Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru yn hyfforddi gwyddonwyr cymdeithasol, fel un o 14 o rwydweithiau ymchwil o fri ledled y DU. Mae cydweithio 芒 phartneriaid yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yn ganolog i’n cenhadaeth.  Gall sefydliadau anacademaidd elwa o ddifrif ar brosiect ymchwil gwyddorau cymdeithasol a chwarae rhan yn y gwaith o feithrin y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr cymdeithasol blaenllaw.

Yn y sesiwn hon byddwch yn clywed gan Dr Charlotte Beale, Pennaeth Economeg D诺r Cymru, Dr Michael Evans, Swyddog Prosiectau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, a’r Athro David Egan, Llywodraeth Cymru, ar sut mae eu sefydliadau wedi gweithio’n agos gydag ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol.  Byddwch yn clywed sut y gall cefnogi efrydiaeth gydweithredol neu gynnal lleoliad gwaith ychwanegu gwerth, tra’n rhoi cyfle i fyfyriwr PhD ennill gwybodaeth a sgiliau hanfodol ar gyfer gwaith mewn diwydiant.  Bydd yr Athro John Harrington, Cyfarwyddwr Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru, yn rhoi cyngor ar sut i sefydlu trefniant sydd o fudd uniongyrchol i’ch sefydliad.  Mae’r sesiwn yn cynnwys y cyfle i chi gyflwyno unrhyw gwestiynau a allai fod gennych ar gydweithio 芒 phanel o oruchwylwyr, myfyrwyr doethurol a busnesau.

Ymunwch 芒 ni ddydd Mercher 20 Hydref 2021 am yr hyn sy’n addo i fod yn sesiwn addysgiadol.  I gofrestru ar gyfer y briff hwn, a gynhelir ar Zoom, dilynwch y ddolen hon Briff Brecwast 鈥 Rhoi P诺er PhD yn eich Tocynnau Busnes, Dydd Mercher 20 Hyd 2021 am 08:30 | Eventbrite

Rebecca Windemer: Fy 5 awgrym gorau ar gyfer dylunio ac ymgymryd 芒 chymrodoriaeth 么l-ddoethurol ESRC

Mae’r farchnad swyddi 么l-PhD yn heriol ac yn gwbl ddigalon. Erbyn i mi orffen fy PhD, roeddwn wedi colli hyder ynof fy hun ac yn fy ymchwil. Roeddwn i wedi treulio’r ychydig fisoedd diwethaf yn ceisio am nifer mawr o swyddi 么l-ddoethurol, weithiau’n cyrraedd cyfweliad ond byth yn cael y swydd. O ganlyniad, bu bron i mi beidio 芒 gwneud cais am y gymrodoriaeth 么l-ddoethurol ESRC. Roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau gwneud mwy gyda fy PhD a rhannu fy nghanfyddiadau, ond roeddwn i’n teimlo nad oedd gen i unrhyw obaith o lwyddo. Dim ond oherwydd cefais adborth calonogol gan gydweithwyr am fy nhraethawd ymchwil y penderfynais wneud cais yn y diwedd. Parhau I ddarllen

Aimee Morse’s Wales Centre for Public Policy Internship

Rhwng mis Ionawr a mis Ebrill 2021, bu myfyriwr y Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol, Aimee Morse (Cynllunio Amgylcheddol, Prifysgol Swydd Gaerloyw). yn ymgymryd ag interniaeth gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, gan weithio ar brosiect o’r enw 鈥楥ydweithio a gweithredu polisi ar lefel leol yng Nghymru: gwerthusiad astudiaeth achos o gr诺p ffermwyr yng Ngogledd Cymru’.聽 Dyma fyfyrdodau Aimee ar y profiad. Parhau I ddarllen

Ceisiadau am Gynrychiolwyr Myfyrwyr Nawr ar Agor!

Mae鈥檙 Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) yn chwilio am fyfyrwyr brwdfrydig i ymgymryd 芒 r么l Cynrychiolydd Myfyrwyr DTP ym Mhrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, cynrychiolydd ychwanegol ar gyfer Prifysgol Caerdydd (i weithio ochr yn ochr 芒 Chynrychiolydd cyfredol Prifysgol Caerdydd, Rachel Phillips), Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Swydd Gaerloyw.

Mae Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn ddolen gyswllt ar gyfer sylwadau a syniadau myfyrwyr eraill y mae PHD Cymru yn eu hariannu ar draws ysgolion a llwybrau academaidd eu sefydliad, gan gyflwyno adborth i鈥檙 bartneriaeth am bob agwedd ar brofiad y myfyriwr.

R么l Cynrychiolydd Myfyrwyr:

 • Cynnwys myfyrwyr eraill drwy eu hannog i roi adborth a rhannu barn a syniadau
 • Bod yn bwynt canolog ar gyfer casglu a lledaenu gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr a ariennir gan ESRC (ar draws pob blwyddyn) yn y sefydliad
 • Helpu DTP i nodi’r anghenion ar gyfer darparu hyfforddiant uwch
 • Amlygu problemau ac awgrymu gwelliannau i ddarpariaeth DTP o gymorth a chyfleoedd ystod cyfnod hyfforddiant ac ymchwil y myfyriwr PhD.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn un o Gynrychiolwyr Myfyrwyr DTP Cymru, anfonwch eich enwebiad (amlinelliad byr o pam y byddech chi’n gwneud Cynrychiolydd da) i DTP Cymru ( enquiries@walesdtp.ac.uk ) erbyn 12 Chwefror ynghyd ag enwau dau fyfyriwr DTP arall sy’n cefnogi’ch enwebiad.聽Mae rhagor o fanylion am r么l Cynrychiolydd Myfyrwyr ar gael ar wefan DTP yma https://walesdtp.ac.uk/networking/student-reps/.