Fy interniaeth yn Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru – Isabel Lang

Featured

Dyma fyfyriwr PhD YGGCC, Isabel Lang, yn ysgrifennu am ei lleoliad tri mis gyda’r tîm ymchwil Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn Ymchwil y Senedd

Rwy’ bob amser wedi rhoi pwys ar interniaethau a’u pwysigrwydd o ran cynnig cyfleoedd i rwydweithio, magu hyder a gwydnwch, a dysgu sgiliau newydd  

Dechreuodd fy angerdd tuag at ymchwil yn ystod fy ngradd israddedig yn y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, lle dysgais sut y gellir defnyddio ymchwil i ddeall pobl yn well a gwneud cyfraniad cadarnhaol at gymdeithas. O ganlyniad i fy niddordeb arbennig mewn ymchwil cymdeithasol, gwnes gais am radd meistr mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol) ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Ar ôl sicrhau cyllid am bedair blynedd arall o astudio gan y YGGCC trwy eu hysgoloriaeth ymchwil 1+3, fe wnaeth PhD ddilyn fy ngradd meistr, ac rwy’ yn ail flwyddyn y PhD nawr. Mae’n archwilio barn myfyrwyr prifysgol am les myfyrwyr a diwylliant prifysgolion gan ddefnyddio aml-ddulliau ac rwy’n gwneud fy ymchwil o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, yn gysylltiedig â DECIPHer

Rwy’ bob amser wedi rhoi pwys ar interniaethau a’u pwysigrwydd o ran cynnig cyfleoedd i rwydweithio, magu hyder a gwydnwch, a dysgu sgiliau newydd. Rwy’n ddiolchgar iawn bod ysgoloriaeth ymchwil 1+3 YGGCC yn cefnogi myfyrwyr i gymryd saib o’u PhD i ymgymryd ag interniaeth sy’n berthnasol i’w hymchwil, gan ymestyn eu cyllid PhD a’u dyddiad cyflwyno am gyfnod cyfatebol yr interniaeth. 

Cyfle delfrydol  

Roeddwn wedi cyffroi o weld interniaethau polisi tri mis UKRI yn cael eu hysbysebu, gan eu bod yn cyfuno fy niddordeb mewn ymchwil a pholisi, a daniwyd gan fodiwl ‘Cymwysiadau Ymchwil’ a astudiais yn ystod fy ngradd meistr, pan ddysgais yn fanylach am sut mae ymchwil yn cyfrannu tuag at ddatblygu a gwerthuso polisi, a sut gall ymchwil gael effaith gadarnhaol ar fywyd pobl.  

Roedd interniaethau polisi UKRI yn cynnig tua 125 o leoliadau mewn 25 o bartneriaid sy’n sefydliadau polisi dylanwadol amrywiol, a roddodd y cyfle i ennill golwg uniongyrchol i’r ffordd yr oedd polisïau’n cael eu datblygu ar draws y DU, a rôl ymchwil yn y broses hon. 

Fe wnaeth y broses ymgeisio am interniaeth gynnwys ysgrifennu briff polisi byr, y dewisais ei ysgrifennu ar ragnodi cymdeithasol, oherwydd bod gen i ddiddordeb yn y pwnc. Mae’n gysylltiedig ag ymchwil fy noethuriaeth ac roedd yn cael ei drafod yn aml yn Senedd Cymru bryd hynny, gydag ymchwilwyr y brifysgol yn darparu tystiolaeth ar y pwnc yn y Senedd, gan amlygu ei berthnasedd a’i bwysigrwydd. 

Amser cyfweliad… 

Ar ôl gwneud cais, ces i fy ngwahodd i gyfweliad panel ar-lein i asesu fy sgiliau priodol a’r wybodaeth sy’n ofynnol i wneud interniaeth Seneddol. Paratois i drwy ddarllen adnoddau amrywiol am bedair Senedd y DU a swyddogaethau swyddfeydd penodol o’u mewn, gan edrych yn benodol ar waith diweddar ar wnaed ar les ac addysg, a sut roedd hyn yn gysylltiedig â fy mhrofiadau, fy ngwybodaeth a f’ymchwil fy hun. 

Fe wnaeth y panel gynnwys tri chyfwelydd a oedd yn gweithio mewn gwahanol leoliadau seneddol ar draws y DU ac roeddent i gyd yn gyfeillgar iawn. Roedd llawer o gwestiynau’r cyfweliad yn gysylltiedig â phynciau tebyg i’r rhai a astudiais yn ystod fy ngradd meistr, fel gwahanol fathau o dystiolaeth ac effaith ymchwil.   

Rhan o’r tîm  

Pan gefais gynnig i ymgymryd â’r interniaeth, roeddwn yn teimlo syndod ac yn llawn cyffro. Roeddwn yn falch fy mod i wedi dewis ymgymryd â’r interniaeth yn Ymchwil y Senedd, oherwydd fy niddordeb mewn polisi ac ymchwil yng Nghymru, gan fod fy noethuriaeth yn canolbwyntio ar gyd-destun Cymru ac roeddwn i hefyd yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.  

Yn Ymchwil y Senedd, cefais fy ngosod yn y tîm ymchwil Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, gan gael fy nghroesawu yno’n syth, ac roeddwn i’n teimlo bod pawb yn gyfeillgar ac yn gefnogol iawn. Roeddwn i’n falch o ymuno â’r tîm hwn, oherwydd bod eu meysydd yn cyd-fynd yn dda â phwnc ymchwil fy noethuriaeth. 

Er mai’r prif faes y byddwn i’n canolbwyntio arno ar gyfer fy interniaeth byddai pynciau Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, roedd hyblygrwydd os oeddwn i’n dymuno cymryd rhan mewn pynciau ymchwil eraill a chyda thimau eraill, hefyd. 

Mae’r tîm ymchwil Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnwys pedwar ymchwilydd sy’n gwneud amrywiaeth eang o waith ar bynciau gwahanol yn gysylltiedig â phlant, pobl ifanc ac addysg, o ofal plant i wasanaethau prifysgol. Er enghraifft, mae’r ymchwilwyr yn ysgrifennu papurau briffio ar wahanol bynciau, gan grynhoi tystiolaeth mewn ffordd gywir a diduedd, i aelodau’r pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ei defnyddio mewn cyfarfodydd pwyllgor.  

Mae’r pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnwys chwe aelod o bleidiau gwahanol sy’n cael eu cynrychioli yn y Senedd, sy’n ystyried polisi a deddfwriaeth ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd sy’n gysylltiedig â phlant, pobl ifanc ac addysg, ynghyd ag iechyd, gwasanaethau gofal, a gofal cymdeithasol yn gysylltiedig â phlant a phobl ifanc. 

Mae pwyllgorau eraill y Senedd a thimau ymchwil eraill sy’n canolbwyntio ar bynciau eraill, fel trafnidiaeth neu’r economi, sy’n aml yn gorgyffwrdd â’r meysydd y mae’r tîm ymchwil a’r pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ymdrin â nhw, fel cyllid addysg neu drafnidiaeth i brentisiaid ac, felly, mae ymchwilwyr weithiau’n gweithio ar draws pwyllgorau gwahanol. Er mai’r prif faes y byddwn i’n canolbwyntio arno ar gyfer fy interniaeth byddai pynciau Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, roedd hyblygrwydd os oeddwn i’n dymuno cymryd rhan mewn pynciau ymchwil eraill a chyda thimau eraill, hefyd. 

Baich gwaith amrywiol

Trefnwyd yr interniaeth ar ffurf wythnos weithio 37.5 awr hyblyg. Nid oedd disgwyl i fi ddod i mewn i’r swyddfa bob dydd, yn enwedig gan fy mod i’n byw ym Mryste, felly penderfynais gymudo i’r swyddfa bob dydd yn yr wythnos gyntaf, a oedd yn llawn gweithgareddau a chyfarfodydd sefydlu, ac yna ddiwrnod yr wythnos fel arfer ar gyfer cyfarfodydd pwyllgor am weddill yr interniaeth. Roeddwn i’n hoffi bod yr interniaeth yn rhoi cyfuniad o weithio gartref a mynd i’r swyddfa, i brofi manteision y ddau.  

Er fy mod yn gweithio gartref gan amlaf, roedd fy nhîm yn cadw mewn cysylltiad drwy’r amser, gyda chyfarfodydd ar-lein yn ddyddiol i ddal i fyny a chael sgwrs. Roedd hyn yn ddefnyddiol iawn o ran dysgu beth roedd yr ymchwilwyr eraill yn gweithio arno ac roedd yn golygu fy mod i’n teimlo bod cefnogaeth dda gen i bob amser.  

Trwy gydol yr interniaeth, fe wnaeth fy mhrif dasgau gynnwys: 

 • Ysgrifennu ymatebion i ymholiadau gan Aelodau’r Senedd neu eu staff cymorth ymchwil, a oedd yn cynnwys amrywiaeth o gwestiynau’n ymwneud â phlant, pobl ifanc ac addysg, lle’r oedd aelodau’n disgwyl ymateb diduedd, wedi’i lywio gan dystiolaeth, gan ymchwilydd perthnasol. 
 • Ysgrifennu briff er mwyn i’r pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg graffu ar fil aelod preifat ar addysg awyr agored a, hefyd, helpu i ysgrifennu briff er mwyn i Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig graffu ar Weinidog yr Economi. Hefyd, ysgrifennais friff i gyfarfod o’r pwyllgor deisebau ar ddeiseb ar yr hawl i ofal plant yng Nghymru, a grëwyd gan aelod o’r cyhoedd ac a gafodd lawer o bleidleisiau gan y cyhoedd er mwyn ei drafod yn y Senedd. Cyhoeddwyd y briff hwn ar-lein a rhoddodd wybodaeth gefndir ar yr hawl i ofal plant a throsolwg o’r ddeiseb. 
 • Ysgrifennu erthygl a ffeithlen gyfansoddol ar yr hawl i ofal plant yng Nghymru a Lloegr. 

Diddorol oedd gweld sut roedd gwahanol bobl yn rhoi tystiolaeth, o athrawon prifysgol i swyddogion y llywodraeth.  

 • Anfon e-bost wythnosol i’r tîm ymchwil Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, gan gynnwys digwyddiadau diweddar perthnasol y Senedd a rhai i ddod, a’i drafod yn y cyfarfodydd wythnosol. 
 • Mynychu cyfarfodydd wythnosol y pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ‘fynediad at addysg a gofal plant ar gyfer plant a phobl ifanc anabl’, sef y prif bwnc ymchwilio yr oedd y pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ei ystyried adeg fy interniaeth. Fe wnaeth hyn gynnwys gwahanol randdeiliaid, gan gynnwys aelodau’r cyhoedd (e.e. pobl ifanc neu rieni), athrawon, staff cymorth, ymchwilwyr prifysgol, gweithwyr proffesiynol/arbenigwyr/staff mewn sefydliadau perthnasol gwahanol, oll yn rhoi tystiolaeth a’u barn ar y pwnc hwn i’r pwyllgor  Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. O ganlyniad i hyn, roeddwn wedi gallu arsylwi amrywiol gyfarfodydd y pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ymdrin â gwahanol bynciau’n gysylltiedig â’r ymchwiliad. Diddorol oedd gweld sut roedd gwahanol bobl yn rhoi tystiolaeth, o athrawon prifysgol i swyddogion y llywodraeth.  
 • Mynychu cyfarfodydd tîm mewnol, wythnosol Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, gan gynnwys y clerc, y dirprwy glerc, cynghorwyr cyfreithiol, ymchwilwyr a’r rheolwr cysylltu â dinasyddion, i drafod gwaith diweddar a gwaith ar ddod y pwyllgor a’r tîm ymchwil Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, a gwybodaeth a digwyddiadau perthnasol. 
 • Mynychu gweithdy i holl ymchwilwyr y Senedd, lle cawsom anerchiad gan ohebydd newyddion BBC Cymru am ei rôl, a oedd yn addysgiadol iawn ac a roddodd gipolwg i’r hyn y gallai gyrfa ymchwil yn y BBC ei gynnwys.  

Ar y cyfan, roedd hi’n braf cael y cyfle i gymryd rhan mewn gwahanol bethau a chynhyrchu darnau gwahanol o waith, ac roedd hi’n ddiddorol archwilio pynciau nad oeddwn wedi ymchwilio’n fanwl iddynt o’r blaen, fel yr hawl i ofal plant. Hefyd, fe wnes i fwynhau ymarfer arddulliau ysgrifennu gwahanol i’r hyn roeddwn i wedi bod yn eu defnyddio yn y byd academaidd, gan fod erthyglau’r Senedd yn crynhoi gwybodaeth yn fyr iawn ac maent yn cael eu hysgrifennu mewn arddull hawdd ei darllen a hygyrch i berson lleyg.  

Beth ddysgais i? 

Trwy’r interniaeth hwn, rwy’ wedi dysgu am bwysigrwydd cyflwyno tystiolaeth yn gryno ac yn hygyrch, a sut caiff tystiolaeth ei defnyddio i lywio polisi a chraffu arno. Hefyd, pwysigrwydd cydweithredu rhwng gwahanol grwpiau o bobl (e.e. y cyhoedd, ymchwilwyr a staff mewn sefydliadau trydydd sector) i ddatblygu tystiolaeth y gellir ei defnyddio i wella polisi ac ymarfer. Mae’r wybodaeth hon yn amhrisiadwy i fy noethuriaeth a thu hwnt, a bydd yn dylanwadu ar sut rwy’n casglu data ac yn cyflwyno canfyddiadau fy ymchwil fy hun. 

Roedd rhannu profiad yr interniaeth gydag eraill mewn sefyllfa debyg a chlywed beth roedden nhw’n ei wneud wrth weithio ar bynciau gwahanol yn ddymunol iawn ac wedi rhoi tawelwch meddwl i mi. 

Mae uchafbwyntiau o’r interniaeth yn cynnwys bod yn rhan o dîm hyfryd ac ysbrydoledig, dod i adnabod ymchwilwyr y Senedd a beth oedd eu rôl, ac arsylwi cyfarfydd pwyllgor cyhoeddus a phreifat. Hefyd, dod i adnabod dau fyfyriwr PhD arall o wahanol feysydd pwnc a phrifysgolion a oedd yn interniaid mewn gwahanol dimau ymchwil y Senedd. Roedd rhannu profiad yr interniaeth gydag eraill mewn sefyllfa debyg a chlywed beth roedden nhw’n ei wneud wrth weithio ar bynciau gwahanol yn ddymunol iawn ac wedi rhoi tawelwch meddwl i mi. 

Mae fy nghynlluniau yn y dyfodol yn cynnwys cynnal y rhwydweithiau greais i yn ystod yr interniaeth hon trwy gydol ymchwil fy noethuriaeth a’r tu hwnt, ac anelu at ddefnyddio canfyddiadau fy PhD mewn rhyw ffordd, fel hysbysu’r cyhoedd a llywio polisi ac ymarfer yn y dyfodol. Hefyd, gobeithio, ymgymryd ag interniaeth arall i ennill mwy o brofiad a rhwydweithio gyda myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol eraill. 

Heb os, byddwn i’n argymell i fyfyrwyr eraill, yn enwedig myfyrwyr sydd â diddordeb mewn pynciau tebyg, y dylent wneud cais am interniaethau, fel cynllun interniaethau polisi UKRI

£18.5 miliwn wedi’i ddyrannu i Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithasol Cymru

Featured

Mae Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithasol Cymru (YGGCC) yn un o 15 o bartneriaethau hyfforddiant doethurol newydd a gyhoeddwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) yn dilyn cais llwyddiannus am gyllid.

Mae’r buddsoddiad mewn partneriaethau hyfforddiant doethurol yn dangos ymrwymiad y Cyngor i’w weledigaeth newydd sy’n adlewyrchu canfyddiadau’r Adolygiad o PhD yn y Gwyddorau Cymdeithasol a gynhaliwyd yn 2021. Bydd y rhain yn cynnig ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant er budd datblygiad proffesiynol i wella sgiliau ymgeiswyr doethurol yn ogystal â datblygu gweithlu medrus ac o’r radd flaenaf ar gyfer y DU.

Mae YGGCC yn dynodi carreg filltir i’r gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru. Gan adeiladu ar lwyddiant Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru, rydym yn cael ein cryfhau gan aelodau newydd o brifysgolion eraill, grŵp pwerus o bartneriaid strategol, ac ymrwymiad cryf gan randdeiliaid. Bydd YGGCC yn meithrin ymchwilwyr y gwyddorau cymdeithasol o bob cefndir. Bydd yn rhoi hyfforddiant rhagorol ac yn eu paratoi’n ymarferol ar gyfer ystod eang o yrfaoedd a chael effaith ar gymunedau yng Nghymru a ledled y byd.

Dywedodd yr Athro John Harrington, Cyfarwyddwr YGGCC.

Menter gydweithredol yw YGGCC rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Swydd Gaerloyw a Phrifysgol Abertawe. Mae Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant yn aelod cyswllt ac yn cymryd rhan yn y gwaith ar y cyd i hyfforddi a datblygu ymchwilwyr.  

Bydd £40 miliwn yn cael ei fuddsoddi i gyd mewn ymchwil a hyfforddiant ym maes y gwyddorau cymdeithasol ôl-raddedig. Bydd YGGCC yn darparu hyd at 360 o ysgoloriaethau ar draws 5 carfan flynyddol o 2024 ymlaen. Bydd yn creu cymuned integredig o ymchwilwyr ar draws Cymru drwy Blatfform Hyfforddi cyffredin gyda chymorth ESRC, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a phrifysgolion partner.

Gan gydweithio’n agos â Chymdeithas Ddysgedig Cymru, bydd yn cynorthwyo myfyrwyr a goruchwylwyr y gwyddorau cymdeithasol ym meysydd datblygu gyrfaoedd, lles a chynhwysiant. Mae ESRC yn rhoi £18.5 miliwn i YGGCC, ac mae’n cael swm cyfatebol drwy gyfraniadau gan brifysgolion partner yn ogystal â buddsoddiad o £1.5 miliwn a mwy gan bartneriaid strategol. Mae’r partneriaid hyn yn cynnwys Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae hyn yn newyddion gwych ac yn gadarnhad amlwg o gryfder cyfunol y prifysgolion sy’n rhan o’r bartneriaeth. Gyda’n gilydd mae gennym brofiad helaeth o gynnal ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol sy’n cael effaith amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol ar ein cymunedau ac yn ehangach ar draws y DU a thu hwnt.

Mae’r bartneriaeth hon yn fuddsoddiad enfawr a hynod arwyddocaol mewn ymchwil a hyfforddiant ôl-raddedig yn y gwyddorau cymdeithasol. Bydd yn sicrhau ein bod yn parhau i ddatblygu gwyddonwyr cymdeithasol sydd â’r adnoddau i gynnal ymchwil effeithiol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a chynnig atebion i heriau cymdeithasol cymhleth sy’n newid o hyd. Yn bwysicaf oll, bydd yn helpu i ddatblygu gyrfaoedd ôl-raddedigion, yn rhoi hwb i’w lles, yn ogystal ag arwain at fwy o gynhwysiant.

Hoffwn ddiolch i’r Athro Harrington a’i dîm ar draws y bartneriaeth a weithiodd mor galed ar y cais llwyddiannus hwn ac edrychaf ymlaen at gadw llygad ar gynnydd y bartneriaeth dros y blynyddoedd nesaf.

Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Wendy Larner:

Mae Prifysgol De Cymru yn falch o fod yn rhan o Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithasol Cymru (YGGCC). Mae gan Brifysgol De Cymru brofiad helaeth a nodedig o gynnal ymchwil effeithiol yn y gwyddorau cymdeithasol/maes polisïau, fel y gwelwyd yng nghanlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021 pan ddaethom i’r brig yng Nghymru am effaith. Rydym yn ymfalchïo, nid yn unig yng nghryfder ein hymchwil, ond hefyd y cyfleoedd a’r profiadau sydd ar gael i’n myfyrwyr, ac mae’r ffaith i ni gael ein henwi’r brifysgol orau yn y DU yn yr arolwg diweddar o brofiad ymchwil ôl-raddedig yn adlewyrchu hynny. Bydd bod yn rhan o YGGCC yn hwb ychwanegol i’r cyfleoedd ymchwil a hyfforddiant sydd ar gael i fyfyrwyr y gwyddorau cymdeithasol. Edrychwn ymlaen at weithio mewn partneriaeth â chydweithwyr ledled Cymru a thu hwnt.

Athro Martin Steggall, Rhag Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru

Rydym am i hyfforddiant ôl-raddedig ddatblygu ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol sy’n gallu cystadlu ar draws y byd. Rydym hefyd am iddyn nhw allu gweithredu mewn cyd-destunau rhyngddisgyblaethol, cydweithredol, ac mewn ymateb i heriau ar draws ystod o sectorau, a meddu ar amrywiaeth o gefndiroedd a phrofiadau. 

Bydd yr hyfforddiant doethurol hwn sydd wedi’i ehangu ac ar ei newydd wedd yn gwella’r profiad i fyfyrwyr PhD ac yn rhoi hwb i alluoedd yn y DU.

Cadeirydd Gweithredol ESRC, Stian Westlake

Cafodd cais YGGCC ei ddisgrifio fel un ‘rhagorol’ a’i ganmol gan ESRC am ei weledigaeth o ran cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a’i gynlluniau ar gyfer interniaethau a datblygu gyrfaoedd.

Mae gwybodaeth am sut i wneud cais am ysgoloriaethau drwy Gystadleuaeth YGGCC ar gyfer 2024 – 2025 ar gael ar wefan YGGCC.

Interniaeth gyda Llywodraeth Cymru

Trwy'r Dydd, Dydd Gwener 12 Gorffennaf 2024

Mae YGGCC yn falch o gynnig 3 cyfle interniaeth gyda Llywodraeth Cymru, ar gyfer gweithio ar brosiectau penodol sy’n ymdrin ag ystod o bynciau fel y’i nodir yn y disgrifiadau prosiect isod.

Mae’r interniaethau hyn ar gael i unrhyw fyfyriwr a ariennir gan YGGCC (heblaw am y rheiny sydd o fewn tri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod o fod yn fyfyriwr).  Rhagwelir y bydd yr interniaethau’n dechrau yn ystod Haf/Hydref 2024 am gyfnod o 3 mis (ar sail amser llawn neu am gyfnod cyfwerth â rhan-amser).  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael estyniad cyfwerth â hyd yr interniaeth ar gyfer eu PhD.

Bydd yr interniaethau hyn yn cynnig cyfleoedd i greu effaith drwy gyfrannu at waith y llywodraeth, y cyfle i feithrin perthnasau y tu hwnt i’r byd academaidd, yn ogystal â’r gallu i ddatblygu sgiliau ymchwil mewn amgylchedd polisi.

Mae disgrifiadau llawn o’r prosiect ar gael yn y dogfennau atodedig:

Disgrifiadau Interniaeth

Synthesis tystiolaeth y Cwricwlwm i Gymru i lywio polisi
Hyd:
 6 mis
Prosiect: Prif sylw’r prosiect fydd cyfuno tystiolaeth sy’n ymwneud â diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru.
Adran: Bydd yr interniaeth wedi’i lleoli o fewn Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS).
Dyddiad dechrau’r interniaeth: Tymor yr hydref 2024 (union ddyddiad i’w drafod).

Arolwg Sgiliau Cyflogwyr – Dadansoddiad Thematig o sefyllfa Cymru
Hyd:
 3 mis
Prosiect: Ffocws y prosiect fydd gwneud adolygiad o bolisïau ac arferion yn ymwneud â gwerthuso ymarferwyr ysgol (athrawon, penaethiaid a staff cymorth ).
Adran: Bydd yr interniaeth wedi’i lleoli o fewn Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS).
Dyddiad dechrau’r interniaeth: Haf 2024 (union ddyddiad i’w drafod).

Ystyriaethau ar gyfer Gwasanaeth Prawf Datganoledig yng Nghymru
Hyd:
 6 mis
Prosiect: Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynnal adolygiad o’r dystiolaeth ynghylch gwasanaethau prawf datganoledig yn y DU, gan ganolbwyntio’n benodol ar Awdurdod Cyfun Manceinion Fwyaf. Defnyddir yr adolygiad fel sail ar gyfer datblygu’r opsiynau ar gyfer cyflenwi gwasanaeth prawf datganoledig yng Nghymru.
Adran: Bydd yr interniaeth wedi’i lleoli o fewn Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS).
Dyddiad dechrau’r interniaeth: Mis Awst 2024 (yr union ddyddiad i’w drafod)

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@wgsss.ac.uk erbyn 4pm ar y dyddiad cau.

Interniaeth Amgueddfa Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Llun 3 Gorffennaf 2023

Mae’n bleser gan PHD Cymru gynnig cyfle interniaeth gydag Amgueddfa Cymru, i weithio ar brosiect i ddatblygu “Cynllun Gweithredu Sgiliau Crefftau Treftadaeth”. Ar hyn o bryd nid oes polisi cynhwysfawr ar gyfer cadw neu ailsefydlu sgiliau crefft treftadaeth yn Amgueddfa Cymru. Mae risg o golli sgiliau yn fuan oherwydd ymddeoliad staff, ac angen datblygu darpariaeth arloesol i sicrhau bod y sgiliau gwerthfawr hyn yn cael eu trosglwyddo.

Mae hwn yn gyfle i ymchwilydd PhD yn y gwyddorau cymdeithasol sydd â phrofiad o gynnal adolygiadau llenyddiaeth, cyfweliadau a/neu weithdai a diddordeb proffesiynol neu bersonol yn y sector treftadaeth.

Yn y prosiect ymchwil hwn, bydd myfyriwr yn cael y cyfle i gymhwyso ei set sgiliau i:

 1. ddadansoddi mentrau blaenllaw yn y sector
 2. gweithio ar y cyd â staff a chrefftwyr Amgueddfa Cymru i ddatblygu a deall yn well y ddarpariaeth hyfforddi bresennol i ddatblygu polisi a “Chynllun Gweithredu Sgiliau Crefftau Treftadaeth”.

Yn fewnol, bydd y Cynllun Gweithredu hwn yn adeiladu ar bolisïau, arferion a chynlluniau olyniaeth sy’n bodoli eisoes i wella gwaith Amgueddfa Cymru, a chreu gwahaniaeth, ar draws amrywiaeth o grefftau treftadaeth Cymru. Yn allanol, bydd y gwaith hwn yn cael ei ledaenu drwy rwydweithiau fel y Gymdeithas Crefftau Treftadaeth ac yn llywio arferion treftadaeth yng Nghymru, y DU ac Ewrop.

Mae’r interniaeth hon ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan PHD Cymru ESRC (heblaw am y rheini y mae eu hysgoloriaeth wedi dechrau yn ystod y tri mis diwethaf neu’n dod i ben ymhen tri mis). Rhagwelir y bydd yr interniaeth yn cychwyn ddydd Llun 1 Hydfref 2023 am gyfnod o 3 mis yn amser llawn neu am gyfnod cyfatebol yn rhan-amser.

Ceir disgrifiad llawn o’r prosiect yn y ddogfen

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn 4pm ar y dyddiad cau.

Interniaeth Amgueddfa Cymru

Poster with images of food and text: "GWYL FWYD
AMGUEDDFA CYMRU
FOOD FESTIVAL"

Dyddiad Cau: Dydd Llun 12 Mehefin 2023

Mae’n bleser gan PHD Cymru gynnig cyfle am interniaeth yn Amgueddfa Cymru, gan weithio ar brosiect i wella cynaliadwyedd gŵyl fwyd flynyddol Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, a digwyddiadau eraill.

Mae’r interniaeth hon ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan PHD Cymru ESRC (heblaw am y rheini y mae eu hysgoloriaeth wedi dechrau yn ystod y tri mis diwethaf neu’n dod i ben ymhen tri mis).  Rhagwelir y bydd yr interniaeth yn cychwyn ddydd Llun 3 Gorffennaf 2023 am gyfnod o 3 mis yn amser llawn neu am gyfnod cyfatebol yn rhan-amser.

Bydd yr interniaeth yn datblygu polisi adolygu sgiliau ac arfer gorau i wneud argymhellion ar gyfer digwyddiadau Amgueddfa Cymru yn y dyfodol a datblygu dealltwriaeth o sut i gymhwyso sgiliau ymchwil mewn lleoliad ymarferol.

Ceir disgrifiad llawn o’r prosiect yn y ddogfen Datblygu cynaliadwyedd Gŵyl Fwyd 2023 Amgueddfa Cymru.

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn 4pm ar y dyddiad cau.

 

 

 

Interniaethau gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023

Mae Cynllun Interniaeth WCPP yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr a ariennir gan DTP ESRC Cymru dreulio tri mis yn y Ganolfan i gymhwyso a datblygu eu sgiliau a’u technegau ymchwil i faterion yn y byd go iawn sydd â blaenoriaeth uchel. Mae’r interniaethau hyn yn cynnig cyfle i gael profiad ymarferol o wneud ymchwil mewn sefydliad sy’n gweithio ar y rhyngwyneb rhwng ymchwil a llunio polisïau.

Mae dau fath o interniaethau ar gael:

 1. Interniaeth sy’n cefnogi gwaith WCPP gyda Llywodraeth Cymru a/neu wasanaethau cyhoeddus.
 2. Interniaeth sy’n archwilio rôl tystiolaeth wrth lunio polisïau.

Fel arall, gall myfyrwyr gynnig pwnc o’u dewis eu hunain, gan gymhwyso eu diddordebau PhD a’u harbenigedd i faes polisi y mae WCPP wedi gwneud gwaith ynddo.

Dyddiad dechrau’r interniaeth a ragwelir yw Medi 2023.

Mae rhagor o wybodaoeth ar gael yn y dogfen wedi’u hatodi, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer goruchwyliwr pob interniaeth.

Sylwer bod yr interniaethau hyn ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan DTP ESRC Cymru heblaw am y rheini sydd yn nhri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod fel myfyriwr.  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn estyniad 3 mis wedi’i ariannu’n llawn ar eu PhD. Os oes diddordeb gennych, dylech drafod y cyfle hwn â’ch goruchwyliwr cyn cyflwyno cais.

Cyflwynwch eich llythyr cais ynghyd â’ch CV i enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn hanner dydd y dyddiad cau.

Cynhadledd Astudiaethau Ardal Byd-eang sy’n Seiliedig ar Iaith 2022

Cynhaliwyd Cynhadledd Astudiaethau Ardal Byd-eang sy’n Seiliedig ar Iaith 2022 ar 6-7 Mehefin yng Nghaerdydd. Digwyddiad a drefnwyd gan yr Ysgol Ieithoedd Modern, gyda chymorth yr Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol oedd hwn, a daeth â myfyrwyr doethurol o Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) Cymru, DTP Arfordir De Lloegr ac Ysgol Astudiaethau Ôl-raddedig Canolbarth Lloegr at ei gilydd.  Trwy’r gynhadledd cafodd myfyrwyr gwrdd ag academyddion a chanddynt arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn amrywiaeth o fethodolegau ymchwil. Mae hyn ar draws ystod enfawr o bynciau rhyngddisgyblaethol gan gynnwys astudiaethau Affricanaidd, Ewropeaidd, Ewrasiaidd, Cefnfor yr India, Gogledd America, Rwseg a Tsieinëeg.

Yn ogystal ag arddangos astudiaethau ardal, rhoddodd y digwyddiad le i ymchwilwyr doethurol rwydweithio â’i gilydd, datblygu cysylltiadau parhaol a meithrin y garfan astudiaethau ardal fel uned gyfan.  Cyflwynodd y cyfranogwyr bapurau wedi’u harwain gan gynnwys a chan ddulliau, a bu iddynt gynnig adolygu gan gyd-fyfyrwyr, a derbyn adborth adeiladol, ac fe glywon nhw gan fyfyrwyr ôl-ddoethurol hefyd.  Rhoddodd y feddygfa ymchwil a’r caffi dulliau y lle i drafod yr heriau methodolegol a’r heriau eraill mae ymchwilwyr yn eu hwynebu.

Blog Dulliau (Methods) — Cyflwyniad i’r Golygydd Newydd

Top of a typewriter that says "writer's blog..."

Helo! Catrin ydw i, a byddaf yn cymryd yr awenau’n Olygydd blog Dulliau.

Dwi’n fyfyriwr PhD blwyddyn gyntaf yng Nghaerdydd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Dwi’n geek amgueddfeydd a threftadaeth gyda chefndir academaidd mewn Anthropoleg Gymdeithasol. Mae fy ymchwil yn ystyried sut gall adeiladau treftadaeth gyfrannu at ddinasyddiaeth weithredol yng Nghymru.

Yn unol â’r stereoteip Cymraeg, dwi’n canu mewn côr yn fy amser hamdden. Dwi hefyd yn mwynhau ysgrifennu barddoniaeth, gan gynnwys rhywfaint sy’n seiliedig ar ddata ymchwil i gyfleu canfyddiadau i’r rhai fu’n cymryd rhan.  Dwi wedi bod yn dywysydd teithiau ac yn hwylusydd gweithdai mewn oriel gelf. Felly, er fy mod wrth fy modd â dulliau creadigol, dwi’n edrych ymlaen at glywed am eich ymchwil, a allai fod yn wahanol iawn i fy un i. 

Mae gen i syniadau diddorol yr hoffwn roi cynnig arnynt ar gyfer y blog, ac mae croeso i chi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu syniadau eich hun. Dwi hefyd yn siarad Cymraeg. Diolch!

Dolen i broffil DTP ESRC: https://walesdtp.ac.uk/profile/greaves-catrin/

Dolen i Twitter: https://twitter.com/catrin_mari91/status/1529380393450864640

Dolen i broffil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/catrin-greaves-401265240/

Adroddiad Katharine Young yn fyw ar wefan Llywodraeth Cymru

Yn ddiweddar, cwblhaodd Katharine Young interniaeth yn Llywodraeth Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn, lluniodd adroddiad o’r enw ‘Addysg cyfrwng Cymraeg yn sgîl trochi hwyr: mapio’r ddarpariaeth yng Nghymru‘ (cliciwch ar y teitl glas i weld yr adroddiad) sydd bellach ar gael ar wefan y Llywodraeth.

Crynodeb Katharine o’r adroddiad:

Mae addysg drochi hwyr yn ddarpariaeth sydd yn caniatáu i hwyrddyfodiaid gael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfnodau hwyrach na’r Cyfnod Sylfaen. Mae darpariaeth o’r fath wedi bodoli yng Nghymru ers nifer o ddegawdau, ac mewn nifer o ffyrdd gwahanol (drwy ganolfannau dynodedig, unedau iaith, ac o fewn ysgolion). Nod Llywodraeth Cymru yn ei strategaeth Cymraeg 2050 yw sicrhau miliwn o siaradwyr erbyn canol y ganrif. Mae’r ddarpariaeth addysg drochi hwyr yn rhan allweddol o wireddu’r nod hwn, oherwydd ei bod yn cynyddu’r nifer o bwyntiau mynediad at y sector cyfrwng Cymraeg a dwyieithog drwy gydol gyrfa addysgol y disgybl.

Nod yr adroddiad hwn oedd llunio darlun o’r ddarpariaeth addysg drochi hwyr sydd yn bodoli mewn rhai awdurdodau addysg lleol, a deall rhai o’r heriau a’r cyfleoedd sydd yn codi wrth i’r ddarpariaeth gael ei chynllunio a’i rhoi ar waith.

Sut i ddilyn ymchwil Katharine:

Os hoffech chi ddarllen rhagor o waith Katharine gallwch chi weld ei Phroffil Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) Cymru drwy law’r ESRC gan glicio yma, a gallwch chi ddilyn Katharine ar Twitter gan ddefnyddio: @KatharineSYoung

PUM AWGRYM I WNEUD EICH CAIS AM INTERNIAETH DOETHURIAETH YN LLWYDDIANT

Croeso i’r cyntaf o dri phostiad blog sydd wedi’u rhannu’n anffurfiol yn: “yr holl bethau yr hoffwn i fod wedi eu gwybod cyn i mi wneud cais am fy interniaeth doethuriaeth”. Mae’r cofnodion byr hyn wedi’u bwriadu ar gyfer y rhai ohonoch nad ydych erioed wedi clywed am wneud interniaeth yn ystod eich doethuriaeth, i’r rhai a allai fod hyd yn oed wedi dechrau gwneud cais!

Strwythur y gyfres:

 1. Awgrymiadau i wneud eich cais am interniaeth yn llwyddiant!
 2. Sut y gallai interniaeth doethuriaeth fod o fudd i chi!
 3. Myfyrdodau i gloi: h.y. = “a fyddwn i’n argymell gwneud interniaeth yn ystod eich doethuriaeth?” 

Helô, Jodie ydw i, ymchwilydd doethuriaeth trydedd flwyddyn (aaah!) yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol (SOCSI) ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae fy nhraethawd ymchwil yn ymchwilio i effaith a niwed/niweidiau iaith casineb wrth-LGBTI+ ar-lein.

Roedd fy interniaeth yn swydd tri mis a ariannwyd gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru yn Llywodraeth Cymru (Ionawr–Ebrill 2021), a rhoddwyd y teitl canlynol ar fy mhrosiect: ‘Defnyddio astudiaeth yr Understanding Society i edrych ar newidiadau cymdeithasol yn ystod y pandemig COVID-19’.

Nawr, efallai eich bod wedi sylwi nad yw’n ymddangos bod y prosiect hwn yn gysylltiedig â phwnc fy noethuriaeth – a byddech yn llygad eich lle – nid oedd. Gall hyn fod yn fwy cyffredin nag yr ydych yn ei feddwl ac mae’n cyflwyno fy awgrym cyntaf i feddwl am sut i sicrhau bod eich cais yn llwyddiant … 

 1. Meddyliwch beth yw eich cymhellion CHI ar gyfer gwneud cais

Bydd eich cymhellion yn bersonol – rwy’n deall hynny, ond pan fyddwch yn gwneud cais am interniaeth, bydd yn rhaid i chi ddarbwyllo pobl eraill bod y rhain yn rhesymau perthnasol i oedi eich doethuriaeth. Y bobl bwysicaf yn ôl pob tebyg fydd eich goruchwylwyr, gan fod angen iddynt ‘gymeradwyo’ eich absenoldeb pan fydd eich cais yn llwyddiannus!

Felly, byddwn yn argymell yn fawr i chi siarad drwy’r cyfle gyda hwy.

Pan glywais am fy mhrosiect am y tro cyntaf gan ddarlithydd, roeddwn wedi pontio’n ddiweddar i ail flwyddyn fy noethuriaeth. Ar y pryd, roeddwn yn ei chael hi’n her astudio ar wahân yng nghanol y pandemig ac roedd trafod y rhesymau pam yr oeddwn am oedi fy mhrosiect doethuriaeth yn fuddiol iawn i mi. Helpodd fy ngoruchwylwyr i mi fynegi fy nghymhellion (a oedd mor bwysig ar gyfer fy ffurflen gais), yn ogystal â chodi rhai pethau hollbwysig nad oeddwn hyd yn oed wedi meddwl amdanynt!

Er enghraifft, a ydych chi ar fin dechrau ysgrifennu eich darn dulliau, ar ôl misoedd o gasglu data – ai dyma’r amser y dylech fod yn meddwl am oedi eich doethuriaeth mewn gwirionedd? A yw’r interniaeth yn gysylltiedig â’ch pwnc? Beth ydych chi’n meddwl y byddech chi’n ei ennill o oedi eich doethuriaeth?

Yr hyn rwy’n ceisio’i gyfleu yma yn y pen draw yw … pa werth ydych chi’n disgwyl i’r interniaeth ei ychwanegu?

I mi, nid oedd y gwerth yn gysylltiedig yn uniongyrchol â phwnc fy noethuriaeth … ond mwy y byddwn yn cael profiad gwerthfawr mewn ymchwil gymdeithasol mewn sector arall; roeddwn yn awyddus i ddysgu sut y cynhaliwyd ymchwil mewn lleoliad diwydiant yn hytrach nag un academaidd. Roeddwn hefyd am ddatblygu fy sgiliau cyfathrebu y tu allan i’r byd academaidd, gan ddysgu sgiliau iaith ac ysgrifennu adroddiadau priodol i bolisi. Yn olaf, o ystyried fy nghariad at ddata, roeddwn yn awyddus i ddatblygu fy sgiliau dadansoddol a meithrin sgiliau cyflwyno priodol ar gyfer lleoliad busnes.

Y pwynt yw – aseswch y manteision o oedi cryn dipyn o amser allan o’ch doethuriaeth. 

 • Rhowch ddigon o amser ar gyfer y broses ymgeisio 

Nid yw’n broses gyflym!

I roi syniad i chi, rwyf wedi nodi rhai pwyntiau allweddol o fy mhroses ymgeisio:

Hefyd – fel nodyn ategol – yn y rhan fwyaf o achosion, ni allwch wneud cais am interniaeth yn ystod tri mis cyntaf eich rhaglen na’r tri mis olaf. Os ydych yn awyddus i wneud interniaeth, gwnewch yn siŵr eich bod wedi meddwl am yr amser iawn i wneud cais ac wedi gwirio unrhyw ganllawiau y gallai fod yn rhaid i chi gadw atynt!

 1. Cynlluniwch, drafftiwch ac ailddrafftiwch eich ffurflen gais!

Dyma oedd fy nghamau yn ystod fy mhroses ymgeisio:

 1. Paratowch ar gyfer eich cyfweliad

Ar ôl y trafodaethau arferol am y lleoliad, eich sgiliau/profiad ac ati, mae adran i chi ofyn cwestiynau! Dyma’ch cyfle i ofyn cymaint o gwestiynau perthnasol ag y gallwch, fel y gallwch geisio darganfod ai’r lleoliad arfaethedig yw’r dewis iawn i chi.

Fy mhrif gwestiynau oedd a fyddwn yn gallu cysylltu â staff eraill y tu allan i’m ‘tîm’ yn Llywodraeth Cymru; beth oedd canlyniadau disgwyliedig fy mhrosiect; sut olwg fyddai ar fy niwrnod gwaith (efallai y bydd amser hyblyg yn dda os ydych yn aml yn defnyddio’r hyblygrwydd y mae’r ddoethuriaeth yn ei gynnig); ac yn bwysicaf oll gofynnais sut y byddai gweithio ar-lein yn gweithio. Gan nad oeddwn yn gallu mynd i mewn i adeilad Llywodraeth Cymru oherwydd y pandemig, trafodais gyda hwy sut y byddwn yn cael fy nghefnogi, ac a fyddent yn rhoi hyfforddiant/offer i mi. 

 • Ymchwiliwch i gynhaliwr yr interniaeth!

Nid yw ymchwil byth yn dod i ben! Defnyddiais wefan Llywodraeth Cymru a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a gofynnais i fyfyrwyr eraill am eu profiadau interniaeth (y da a’r drwg), i gasglu gwybodaeth am yr hyn y gallai fy interniaeth ei olygu ac ethos y gweithle – roedd LinkedIn yn ddefnyddiol iawn i mi mewn gwirionedd! Bydd unrhyw beth y gallwch ei ddysgu cyn i chi ddechrau yn fuddiol!

Rwy’n gobeithio bod y postiad hwn wedi dechrau gwneud i chi feddwl p’un ai interniaeth doethuriaeth sy’n gweddu orau i chi a sut i sicrhau bod eich cais yn llwyddiant!

Am y tro, cadwch lygad am y postiad nesaf, a fydd yn ymdrin â ‘Sut y gallai interniaeth doethuriaeth fod o fudd i chi!’

Jodie

Os hoffech gysylltu â mi i ofyn unrhyw beth am fy mhrofiad interniaeth neu hyd yn oed i sgwrsio am fywyd/ymchwil ddoethurol – gallwch ddod o hyd i’m manylion cyswllt isod.

E-bost – lukerjr@caerdydd.ac.uk

Twitter academaidd – @jodie_luker

Instagram academaidd – @phd_hate_harms