Ysgoloriaethau

Mae dyfarniadau PHD Cymru yn dyfarnu dros 50 o ysgoloriaethau ymchwil ESRC bob blwyddyn ar draws 20 o lwybrau achrededig. Fel arfer, mae’r ysgoloriaeth ymchwil yn talu ffioedd academaidd ac yn darparu grant cynnal. Mae rhagor o arian hefyd ar gael i gynorthwyo â gweithgareddau penodol.

Nid yw gradd Meistr yn rhagofyniad ar gyfer astudio yn PHD Cymru. Mae amrywiaeth o raglenni hyfforddiant ar gael yn seiliedig ar asesiad o anghenion hyfforddi a dysgu blaenorol yr ymgeisydd. Mae’r holl ysgoloriaethau ymchwil ar gael yn llawn amser neu’n rhan-amser.

Mathau o Ysgoloriaethau ymchwil

Mae’r holl ysgoloriaethau ar gael fel dyfarniad 1+3 neu +3 (neu, yn achos rhai ysgoloriaethau ymchwil economeg, 1+1+2 neu +1+2) yn dibynnu ar anghenion yr ymgeisydd llwyddiannus.

  • Dyfarniadau 1+3: Darperir cyllid i gwblhau gradd meistr hyfforddiant ymchwil (cwrs blwyddyn) ac yna astudio am PhD (tair blynedd). Os ydych chi’n meddu ar neu wrthi’n cwblhau gradd israddedig, ac sy’n dymuno astudio am PhD, byddai’r dyfarniad hwn yn addas.
  • Dyfarniadau +3: Darperir cyllid i gychwyn ar PhD yn uniongyrchol. Os ydych wedi cyflawni lefel o hyfforddiant ymchwil sy’n bodloni gofynion ESRC, ac os ydym yn fodlon eich bod yn meddu ar ddigon o ddyfnder ac ehangder sgiliau ymchwil i ddechrau y PhD, fe allai’r dyfarniad hwn fod yn addas.
  • Dyfarniadau (1)+1+2: Darperir arian i chi gwblhau ail flwyddyn o hyfforddiant ymchwil ac wedyn yn symud ymlaen i PhD byrrach dros gyfnod o 2 flynedd. Ar hyn o bryd, mae hyn yn berthnasol i ddarpariaeth economeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Sut i wneud cais

Y cam cyntaf yw darganfod pa brifysgolion yn DTP Cymru sy’n cynnig hyfforddiant ymchwil yn y maes gwaith sydd o ddiddordeb i chi. Chwiliwch drwy ein llwybrau i gael gwybodaeth.

Yna, byddwch yn gwneud cais am PhD a hysbysebwyd naill ai fel un “a gefnogir gan PHD Cymru ESRC” neu “gyda’r posibilrwydd o ennill Ysgoloriaeth Ymchwil PHD ESRC wedi ei chyllido’n llawn”. Gwnewch gais drwy’r sefydliad lle mae’r ysgoloriaeth ymchwil ar gael. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 3ydd Chwefror 2023 am 12.00pm GMT.

Bydd ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd am gyfweliad. Ar ôl y cyfweliad, caiff rhestr fer derfynol o ymgeiswyr ei chyflwyno i Banel Doethurol DTP ESRC Cymru i wneud penderfyniad terfynol ar bwy y dylid dyfarnu ysgoloriaethau iddynt. Dylai ymgeiswyr llwyddiannus ddisgwyl clywed ganddynt ym mis Ebrill 2021.

Yn y fideo 30 munud hwn, mae Cyfarwyddwr Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, yr Athro John Harrington, yn esbonio beth yw’r Bartneriaeth a’r hyn y mae’n ei wneud, gan gynnwys manteision astudio ar gyfer PhD.  Mae hefyd yn mynd â chi drwy’r broses o wneud cais am ysgoloriaeth a ariennir ac yn sôn am y cymorth sydd ar gael.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae anghydraddoldeb strwythurol hanesyddol ym myd addysg wedi golygu bod rhai cymunedau hiliol ac ethnig yn cael eu tangynrychioli yn y byd academaidd. Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru wedi cymryd camau i ddechrau rhoi sylw i’r materion hyn trwy fenter sy’n caniatáu i lwybrau o fewn y bartneriaeth gynnig hyd at bedwar enwebiad ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil, yn hytrach na thri, yn y gystadleuaeth gyffredinol, cyhyd â bod o leiaf un o’r ymgeiswyr hynny o gefndir Du Brau, Asiaidd Brau neu ethnig lleiafrifol Brau. Mae’r DTP yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chydraddoldeb ar bob lefel ac yn annog ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned, ni waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth ryweddol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol. Yn unol â’n hymrwymiad i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a chynyddu recriwtio gan grwpiau a dangynrychiolir, mae croeso ac anogaeth benodol i geisiadau gan ymgeiswyr Du Brau, Asiaidd Brau, ethnigrwydd lleiafrifol a hil Brau gymysg.

Mae gwybodaeth bellach am strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant y DTP ar gael ar ein tudalen Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Pwy sy’n gymwys

Mae ysgoloriaethau ESRC ar gael i fyfyrwyr sy’n dangos eu bod wedi’u cymhwyso’n dda i ymgymryd ag ymchwil ddoethurol, drwy eu cymwysterau academaidd a’u cyflawniadau eraill.  Mae gradd israddedig dda (Dosbarth Cyntaf neu Ail Ddosbarth Uchel neu gyfwerth) mewn disgyblaeth berthnasol, yn bwysig.  Rydym yn gwerthfawrogi rhagoriaeth ac yn ymlafnio i ehangu cyfranogiad. Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd wedi mynd i brifysgolion y tu allan i ‘Grŵp Russell’ ynghyd â’r rhai ynddo.

Mae ysgoloriaethau DTP Cymru ar gael i fyfyrwyr cartref a rhyngwladol (gan gynnwys yr UE a’r AEE) ar gyfer mynediad o Hydref 2021 ymlaen. Bydd pob ymgeisydd yn gymwys i gael dyfarniad llawn sy’n cynnwys cyflog cynnal a chadw a thalu ffioedd dysgu ar gyfradd sefydliad ymchwil y DU. Rhaid i ymgeiswyr fodloni gofynion cymhwysedd UKRI newydd yr ysgoloriaeth.  I gael rhagor o fanylion ewch i wefan UKRI.

Myfyrwyr cartref

Er mwyn cael statws myfyriwr cartref, rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf canlynol:

  • Bod yn ddinesydd y DU (yn bodloni gofynion preswylio), neu
  • Gyda statws sefydlog, neu
  • Bod â statws cyn dod yn breswylydd (yn bodloni gofynion preswylio), neu
  • Bod â chaniatâd amhenodol i aros neu adael

Os nad yw ymgeisydd yn cwrdd ag unrhyw un o’r meini prawf uchod, bydd yn cael ei ystyried yn fyfyriwr rhyngwladol.   I gael rhagor o fanylion, gweler y canllawiau UKRI wedi’u diweddaru ar gymhwysedd UE a rhyngwladol.

Cysylltwch â’r tîm Derbyn Myfyrwyr yn y sefydliad yr ydych am wneud cais iddo os ydych yn ansicr o’ch statws.

 Myfyrwyr Rhyngwladol

Yn dilyn cyhoeddiad UKRI ar 20 Awst 2020, bydd myfyrwyr rhyngwladol yn gymwys i gael dyfarniadau o Hydref 2021.

Mae hyd at 30% o efrydiaethau DTP Cymru wedi’u hariannu’n llawn ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol fesul carfan. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn efrydiaeth DTP Cymru a ariennir yn llawn ac ni chodir y gwahaniaeth ffioedd arnynt rhwng cyfradd y DU a chyfradd ryngwladol.