Ehangu Cyfranogiad  

Mae YGGCC yn croesawu ceisiadau am ein hysgoloriaethau ôl-raddedig gan ymgeiswyr rhagorol o bob cefndir. Mae ehangu cyfranogiad mewn ymchwil i’r gwyddorau cymdeithasol yn flaenoriaeth i ni.  

Mae’r YGGCC yn cydnabod bod anghydraddoldeb ac anghyfiawnder strwythurol wedi arwain at dangynrychiolaeth rhai cymunedau o gefndiroedd ethnig a hil benodol yn y byd academaidd.  Rydym yn cymryd camau i recriwtio mwy i’n dyfarniadau doethuriaeth, i wella profiad a hyfforddiant myfyrwyr, ac i annog ymchwil doethuriaeth ar anghenion a chyflawniadau pob cymuned. Mae ein strategaeth wedi’i dyfeisio a’i monitro gan ein Gweithgor EDI arbenigol a’i harwain gan Gyfarwyddwr YGGCC. 

Bydd ein 15 llwybr pwnc yn ystyried cyflawniadau addysgol a bywyd yr ymgeiswyr yn llawn. Mae anghydraddoldeb strwythurol hanesyddol ym myd addysg wedi golygu bod rhai cymunedau o gefndiroedd ethnig a hil penodol yn cael eu tangynrychioli yn y byd academaidd.  Mae YGGCC wedi cymryd camau i ddechrau rhoi sylw i’r materion hyn trwy fenter sy’n caniatáu i lwybrau o fewn y bartneriaeth gynnig hyd at bedwar enwebiad ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil, yn hytrach na thri, yn y gystadleuaeth gyffredinol, cyhyd â bod o leiaf un o’r ymgeiswyr hynny o gefndir Du Prydeinig, Asiaidd Prydeinig, lleiafrif ethnig Prydeinig neu gefndir cymysg Du Prydeinig. 

Fe welwch wybodaeth lawn am ysgoloriaethau YGGCC, cymhwysedd a sut i wneud cais ar ein tudalen ysgoloriaethau. 

Rydym yn hyrwyddo’r fenter hon ac yn annog cymwysiadau trwy ein rhwydwaith o bartneriaid prifysgol, cymdeithasau myfyrwyr, grwpiau cymunedol ac academyddion cyfeillgar. Rydym yn croesawu ymholiadau ganddynt a chan ddarpar ymgeiswyr trwy Twitter neu ebost.