Ehangu Cyfranogiad  

Mae YGGCC yn croesawu ceisiadau am ein hysgoloriaethau ôl-raddedig gan ymgeiswyr rhagorol o bob cefndir. Mae ehangu cyfranogiad mewn ymchwil i’r gwyddorau cymdeithasol yn flaenoriaeth i ni.  

Rydym yn hapus i gynghori darpar fyfyrwyr ar yr hyn sy’n gysylltiedig ag ymchwil doethuriaeth, y cyfleoedd a’r heriau o gwblhau hyfforddiant ymchwil a thesis dros dair neu bedair blynedd. Yn y fideo byr hwn (9 munud) mae myfyrwyr presennol Henna Nisa a Laura Shobiye  yn rhannu rhai o’u profiadau eu hunain fel ymchwilwyr DTP ac yn trafod ein gwaith ar ehangu cyfranogiad gyda Chyfarwyddwr YGGCC, yr Athro John Harrington.  

Mae’r YGGCC yn cydnabod bod anghydraddoldeb ac anghyfiawnder strwythurol wedi arwain at dangynrychiolaeth rhai cymunedau o gefndiroedd ethnig a hil benodol yn y byd academaidd.  Rydym yn cymryd camau i recriwtio mwy i’n dyfarniadau doethuriaeth, i wella profiad a hyfforddiant myfyrwyr, ac i annog ymchwil doethuriaeth ar anghenion a chyflawniadau pob cymuned. Mae ein strategaeth wedi’i dyfeisio a’i monitro gan ein Gweithgor EDI arbenigol a’i harwain gan Gyfarwyddwr YGGCC. 

Bydd ein 15 llwybr pwnc yn ystyried cyflawniadau addysgol a bywyd yr ymgeiswyr yn llawn. Mae anghydraddoldeb strwythurol hanesyddol ym myd addysg wedi golygu bod rhai cymunedau o gefndiroedd ethnig a hil penodol yn cael eu tangynrychioli yn y byd academaidd.  Mae YGGCC wedi cymryd camau i ddechrau rhoi sylw i’r materion hyn trwy fenter sy’n caniatáu i lwybrau o fewn y bartneriaeth gynnig hyd at bedwar enwebiad ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil, yn hytrach na thri, yn y gystadleuaeth gyffredinol, cyhyd â bod o leiaf un o’r ymgeiswyr hynny o gefndir Du Prydeinig, Asiaidd Prydeinig, lleiafrif ethnig Prydeinig neu gefndir cymysg Du Prydeinig. 

Fe welwch wybodaeth lawn am ysgoloriaethau YGGCC, cymhwysedd a sut i wneud cais ar ein tudalen ysgoloriaethau. 

Rydym yn hyrwyddo’r fenter hon ac yn annog cymwysiadau trwy ein rhwydwaith o bartneriaid prifysgol, cymdeithasau myfyrwyr, grwpiau cymunedol ac academyddion cyfeillgar. Rydym yn croesawu ymholiadau ganddynt a chan ddarpar ymgeiswyr trwy Twitter neu ebost.