Cymrodoriaethau Ôl-ddoethurol

Mae DTP Cymru’n gwahodd ceisiadau am hyd at saith Chymrodoriaeth Ôl-ddoethuriaeth a ariennir gan ESRC i ddechrau ym mis Hydref 2022. Mae’r cymrodoriaethau wedi’u hanelu at y rheiny ar ddechrau cam ôl-ddoethurol eu gyrfa, er mwyn cynnig y cyfle iddynt atgyfnerthu eu PhD drwy ddatblygu cyhoeddiadau, rhwydweithiau a’u sgiliau ymchwil a phroffesiynol.

Cymerwch olwg ar broffiliau ein cymrodyr ôl-ddoethuriaeth presennol.

Mae’r Cymrodoriaethau’n para blwyddyn (neu gyfnod cyfatebol rhan amser) a cheir cyflog. Gallant gynnwys rhywfaint o weithgarwch ymchwil newydd, ond eu prif bwrpas yw atgyfnerthu eich proffil ymchwil yn fuan ar ôl cwblhau eich PhD yn llwyddiannus.

Mae gwybodaeth lawn ar gael ym manylion yr alwad. Mae’r ESRC hefyd wedi paratoi set o atebion i gwestiynau cyffredin.

Sut i Wneud Cais

Fel y disgrifiwyd yn yr alwad, bydd angen i chi nodi mentor a fydd yn uwch gydweithiwr yn y sefydliad ymchwil sy’n lletya’r gymrodoriaeth. Eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer nodi eich mentor ddylai fod cynullydd y llwybr sy’n cyd-fynd orau â’ch cynnig am gymrodoriaeth. Gallwch weld rhestr o’r llwybrau a cynullwyr yma. Dylech gysylltu â chynullydd y llwybr perthnasol cyn gynted â phosibl, a dim hwyrach nag 1 Chwefror 2022.

Dylech lenwi’r ffurflen gais a’i chyflwyno gyda’r atodiadau gorfodol penodedig.  Gofynnir i ymgeiswyr hefyd gyflwyno’r ffurflen monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae hyn yn cael ei dal yn gyfrinachol a’i chasglu ar gyfer adrodd ystadegau i’r ESRC yn unig. Dylid cyflwyno ceisiadau i fellowships@walesdtp.ac.uk erbyn 4pm ar 23 Mawrth 2022.

Mae’r DTP yn cynnal sesiwn ar-lein fyw awr ar ‘Ymgeisio am Gymrodoriaeth Ôl-ddoethurol DTP ESRC Cymru’. Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn awr am ddim hon erbyn 5 Ionawr 2022.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth, a Chynhwysiant

Mae’r DTP yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chydraddoldeb ar bob lefel ac yn annog ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned, ni waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth ryweddol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol

Cyfweliadau

Rydym yn disgwyl lefel uchel o gystadleuaeth ar gyfer y cymrodoriaethau hyn, ac mae’r broses ddethol yn cynnwys sawl cam. Ar ôl y dyddiad cau ar 23 Mawrth, bydd pob un o’n 20 llwybr yn cyflwyno dau gais i’w hystyried gan Grŵp Rheoli’r DTP. Gwahoddir ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer i gyfweliad ym mis Mai 2022. Bydd y Cymrodyr Ôl-ddoethurol llwyddiannus yn dechrau ar eu gwaith ym mis Hydref 2022.

Os oes gennych chi gwestiynau nad ydynt wedi eu hateb gan y cwestiynau cyffredin, cysylltwch â fellowships@walesdtp.ac.uk.