Interniaeth gyda Llywodraeth Cymru

Trwy'r Dydd, Dydd Gwener 6 Medi 2024

Mae YGGCC yn falch o gynnig 3 cyfle interniaeth gyda Llywodraeth Cymru, ar gyfer gweithio ar brosiectau penodol sy’n ymdrin ag ystod o bynciau fel y’i nodir yn y disgrifiadau prosiect isod.

Mae’r interniaethau hyn ar gael i unrhyw fyfyriwr a ariennir gan YGGCC (heblaw am y rheiny sydd o fewn tri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod o fod yn fyfyriwr).  Rhagwelir y bydd yr interniaethau’n dechrau yn ystod Haf/Hydref 2024 am gyfnod o 3 mis (ar sail amser llawn neu am gyfnod cyfwerth â rhan-amser).  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael estyniad cyfwerth â hyd yr interniaeth ar gyfer eu PhD.

Bydd yr interniaethau hyn yn cynnig cyfleoedd i greu effaith drwy gyfrannu at waith y llywodraeth, y cyfle i feithrin perthnasau y tu hwnt i’r byd academaidd, yn ogystal â’r gallu i ddatblygu sgiliau ymchwil mewn amgylchedd polisi.

Mae disgrifiadau llawn o’r prosiect ar gael yn y dogfennau atodedig:

Disgrifiadau Interniaeth

Synthesis tystiolaeth y Cwricwlwm i Gymru i lywio polisi
Hyd:
 6 mis
Prosiect: Prif sylw’r prosiect fydd cyfuno tystiolaeth sy’n ymwneud â diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru.
Adran: Bydd yr interniaeth wedi’i lleoli o fewn Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS).
Dyddiad dechrau’r interniaeth: Tymor yr hydref 2024 (union ddyddiad i’w drafod).

Arolwg Sgiliau Cyflogwyr – Dadansoddiad Thematig o sefyllfa Cymru
Hyd:
 3 mis
Prosiect: Ffocws y prosiect fydd gwneud adolygiad o bolisïau ac arferion yn ymwneud â gwerthuso ymarferwyr ysgol (athrawon, penaethiaid a staff cymorth ).
Adran: Bydd yr interniaeth wedi’i lleoli o fewn Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS).
Dyddiad dechrau’r interniaeth: Haf 2024 (union ddyddiad i’w drafod).

Ystyriaethau ar gyfer Gwasanaeth Prawf Datganoledig yng Nghymru
Hyd:
 6 mis
Prosiect: Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynnal adolygiad o’r dystiolaeth ynghylch gwasanaethau prawf datganoledig yn y DU, gan ganolbwyntio’n benodol ar Awdurdod Cyfun Manceinion Fwyaf. Defnyddir yr adolygiad fel sail ar gyfer datblygu’r opsiynau ar gyfer cyflenwi gwasanaeth prawf datganoledig yng Nghymru.
Adran: Bydd yr interniaeth wedi’i lleoli o fewn Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS).
Dyddiad dechrau’r interniaeth: Mis Awst 2024 (yr union ddyddiad i’w drafod)

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@wgsss.ac.uk erbyn 4pm ar y dyddiad cau.