Interniaeth gyda Llywodraeth Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 15 Mawrth 2024

Mae YGGCC yn falch o gynnig 3 cyfle interniaeth gyda Llywodraeth Cymru, ar gyfer gweithio ar brosiectau penodol sy’n ymdrin ag ystod o bynciau fel y’i nodir yn y disgrifiadau prosiect isod.

Mae’r interniaethau hyn ar gael i unrhyw fyfyriwr a ariennir gan YGGCC (heblaw am y rheiny sydd o fewn tri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod o fod yn fyfyriwr).  Rhagwelir y bydd yr interniaethau’n dechrau yn ystod Gwanwyn/Haf 2024 am gyfnod o 3 mis (ar sail amser llawn neu am gyfnod cyfwerth â rhan-amser).  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael estyniad cyfwerth â hyd yr interniaeth ar gyfer eu PhD.

Bydd yr interniaethau hyn yn cynnig cyfleoedd i greu effaith drwy gyfrannu at waith y llywodraeth, y cyfle i feithrin perthnasau y tu hwnt i’r byd academaidd, yn ogystal â’r gallu i ddatblygu sgiliau ymchwil mewn amgylchedd polisi.

Mae disgrifiadau llawn o’r prosiect ar gael yn y dogfennau atodedig:

Disgrifiadau Interniaeth

Ymchwil ar waith gweithredu ac effeithiau cynnar rhaglen Mewngymorth i Ysgolion CAMHS
Hyd:  3 mis
Prosiect: Ffocws y prosiect yw edrych ar waith gweithredu ac effeithiau cynnar gwasanaeth Mewngymorth Gwasanaethau iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS). Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n agos gyda swyddogion a rhanddeiliaid Llywodraeth Cymru, ac yn benodol gyda staff yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.  
Adran: Bydd yr interniaeth wedi’i lleoli o fewn Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS). 

Synthesis tystiolaeth ac ymchwil i lywio meddwl polisi addysg
(2 lleoliad ar gael)

Hyd:  3 mis 
Prosiect: Canolbwynt y prosiect yw lywio datblygiad rhaglen y llywodraeth ac ymyriadau polisi penodol.
Adran: Bydd yr interniaeth wedi’i lleoli o fewn Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS). 

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn 4pm ar y dyddiad cau.