About Simon Wood

I am a digital learning manager at Cardiff University.

Interniaeth gyda Llywodraeth Cymru

Trwy'r Dydd, Dydd Gwener 26 Ebrill 2024

Mae YGGCC yn falch o gynnig 3 cyfle interniaeth gyda Llywodraeth Cymru, ar gyfer gweithio ar brosiectau penodol sy’n ymdrin ag ystod o bynciau fel y’i nodir yn y disgrifiadau prosiect isod.

Mae’r interniaethau hyn ar gael i unrhyw fyfyriwr a ariennir gan YGGCC (heblaw am y rheiny sydd o fewn tri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod o fod yn fyfyriwr).  Rhagwelir y bydd yr interniaethau’n dechrau yn ystod Gwanwyn/Haf 2024 am gyfnod o 3 mis (ar sail amser llawn neu am gyfnod cyfwerth â rhan-amser).  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael estyniad cyfwerth â hyd yr interniaeth ar gyfer eu PhD.

Bydd yr interniaethau hyn yn cynnig cyfleoedd i greu effaith drwy gyfrannu at waith y llywodraeth, y cyfle i feithrin perthnasau y tu hwnt i’r byd academaidd, yn ogystal â’r gallu i ddatblygu sgiliau ymchwil mewn amgylchedd polisi.

Mae disgrifiadau llawn o’r prosiect ar gael yn y dogfennau atodedig:

Disgrifiadau Interniaeth

Ymchwil ar waith gweithredu ac effeithiau cynnar rhaglen Mewngymorth i Ysgolion CAMHS
Hyd:  3 mis
Prosiect: Ffocws y prosiect yw edrych ar waith gweithredu ac effeithiau cynnar gwasanaeth Mewngymorth Gwasanaethau iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS). Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n agos gyda swyddogion a rhanddeiliaid Llywodraeth Cymru, ac yn benodol gyda staff yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.  
Adran: Bydd yr interniaeth wedi’i lleoli o fewn Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS). 

Synthesis tystiolaeth ac ymchwil i lywio meddwl polisi addysg
(2 lleoliad ar gael)

Hyd:  3 mis 
Prosiect: Canolbwynt y prosiect yw lywio datblygiad rhaglen y llywodraeth ac ymyriadau polisi penodol.
Adran: Bydd yr interniaeth wedi’i lleoli o fewn Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS). 

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn 4pm ar y dyddiad cau.

Interniaeth Amgueddfa Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Llun 3 Gorffennaf 2023

Mae’n bleser gan PHD Cymru gynnig cyfle interniaeth gydag Amgueddfa Cymru, i weithio ar brosiect i ddatblygu “Cynllun Gweithredu Sgiliau Crefftau Treftadaeth”. Ar hyn o bryd nid oes polisi cynhwysfawr ar gyfer cadw neu ailsefydlu sgiliau crefft treftadaeth yn Amgueddfa Cymru. Mae risg o golli sgiliau yn fuan oherwydd ymddeoliad staff, ac angen datblygu darpariaeth arloesol i sicrhau bod y sgiliau gwerthfawr hyn yn cael eu trosglwyddo.

Mae hwn yn gyfle i ymchwilydd PhD yn y gwyddorau cymdeithasol sydd â phrofiad o gynnal adolygiadau llenyddiaeth, cyfweliadau a/neu weithdai a diddordeb proffesiynol neu bersonol yn y sector treftadaeth.

Yn y prosiect ymchwil hwn, bydd myfyriwr yn cael y cyfle i gymhwyso ei set sgiliau i:

  1. ddadansoddi mentrau blaenllaw yn y sector
  2. gweithio ar y cyd â staff a chrefftwyr Amgueddfa Cymru i ddatblygu a deall yn well y ddarpariaeth hyfforddi bresennol i ddatblygu polisi a “Chynllun Gweithredu Sgiliau Crefftau Treftadaeth”.

Yn fewnol, bydd y Cynllun Gweithredu hwn yn adeiladu ar bolisïau, arferion a chynlluniau olyniaeth sy’n bodoli eisoes i wella gwaith Amgueddfa Cymru, a chreu gwahaniaeth, ar draws amrywiaeth o grefftau treftadaeth Cymru. Yn allanol, bydd y gwaith hwn yn cael ei ledaenu drwy rwydweithiau fel y Gymdeithas Crefftau Treftadaeth ac yn llywio arferion treftadaeth yng Nghymru, y DU ac Ewrop.

Mae’r interniaeth hon ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan PHD Cymru ESRC (heblaw am y rheini y mae eu hysgoloriaeth wedi dechrau yn ystod y tri mis diwethaf neu’n dod i ben ymhen tri mis). Rhagwelir y bydd yr interniaeth yn cychwyn ddydd Llun 1 Hydfref 2023 am gyfnod o 3 mis yn amser llawn neu am gyfnod cyfatebol yn rhan-amser.

Ceir disgrifiad llawn o’r prosiect yn y ddogfen

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn 4pm ar y dyddiad cau.

Interniaeth Amgueddfa Cymru

Poster with images of food and text: "GWYL FWYD
AMGUEDDFA CYMRU
FOOD FESTIVAL"

Dyddiad Cau: Dydd Llun 12 Mehefin 2023

Mae’n bleser gan PHD Cymru gynnig cyfle am interniaeth yn Amgueddfa Cymru, gan weithio ar brosiect i wella cynaliadwyedd gŵyl fwyd flynyddol Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, a digwyddiadau eraill.

Mae’r interniaeth hon ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan PHD Cymru ESRC (heblaw am y rheini y mae eu hysgoloriaeth wedi dechrau yn ystod y tri mis diwethaf neu’n dod i ben ymhen tri mis).  Rhagwelir y bydd yr interniaeth yn cychwyn ddydd Llun 3 Gorffennaf 2023 am gyfnod o 3 mis yn amser llawn neu am gyfnod cyfatebol yn rhan-amser.

Bydd yr interniaeth yn datblygu polisi adolygu sgiliau ac arfer gorau i wneud argymhellion ar gyfer digwyddiadau Amgueddfa Cymru yn y dyfodol a datblygu dealltwriaeth o sut i gymhwyso sgiliau ymchwil mewn lleoliad ymarferol.

Ceir disgrifiad llawn o’r prosiect yn y ddogfen Datblygu cynaliadwyedd Gŵyl Fwyd 2023 Amgueddfa Cymru.

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn 4pm ar y dyddiad cau.

 

 

 

Cynhadledd Astudiaethau Ardal Byd-eang sy’n Seiliedig ar Iaith 2022

Cynhaliwyd Cynhadledd Astudiaethau Ardal Byd-eang sy’n Seiliedig ar Iaith 2022 ar 6-7 Mehefin yng Nghaerdydd. Digwyddiad a drefnwyd gan yr Ysgol Ieithoedd Modern, gyda chymorth yr Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol oedd hwn, a daeth â myfyrwyr doethurol o Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) Cymru, DTP Arfordir De Lloegr ac Ysgol Astudiaethau Ôl-raddedig Canolbarth Lloegr at ei gilydd.  Trwy’r gynhadledd cafodd myfyrwyr gwrdd ag academyddion a chanddynt arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn amrywiaeth o fethodolegau ymchwil. Mae hyn ar draws ystod enfawr o bynciau rhyngddisgyblaethol gan gynnwys astudiaethau Affricanaidd, Ewropeaidd, Ewrasiaidd, Cefnfor yr India, Gogledd America, Rwseg a Tsieinëeg.

Yn ogystal ag arddangos astudiaethau ardal, rhoddodd y digwyddiad le i ymchwilwyr doethurol rwydweithio â’i gilydd, datblygu cysylltiadau parhaol a meithrin y garfan astudiaethau ardal fel uned gyfan.  Cyflwynodd y cyfranogwyr bapurau wedi’u harwain gan gynnwys a chan ddulliau, a bu iddynt gynnig adolygu gan gyd-fyfyrwyr, a derbyn adborth adeiladol, ac fe glywon nhw gan fyfyrwyr ôl-ddoethurol hefyd.  Rhoddodd y feddygfa ymchwil a’r caffi dulliau y lle i drafod yr heriau methodolegol a’r heriau eraill mae ymchwilwyr yn eu hwynebu.

Interniaethau gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Mae gennym bedair interniaeth ar gael gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 29 Hydref 2021

Mae gennym dri chyfle interniaeth 3 mis ar gael gan ddechrau ym mis Ionawr 2022, yn agored i fyfyrwyr a ariennir gan DRC ESRC Cymru.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn estyniad 3 mis wedi’i ariannu’n llawn ar eu PhD. Dyma gyfle i weithio y tu allan i’ch prifysgol i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy a gwella’ch cyflogadwyedd. Os oes diddordeb gennych, dylech drafod y cyfle hwn â’ch goruchwyliwr cyn cyflwyno cais.

Dyma dri interniaeth Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru:

  1. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015: Gweithredu a gwerthuso
  2. Rôl tystiolaeth wrth lunio polisïau
  3. Defnyddio offer polisi yng Nghymru wrth weithredu newid

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y dogfen wedi’u hatodi, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer goruchwyliwr pob interniaeth.

Sylwer bod yr interniaethau hyn ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan DTP ESRC Cymru heblaw am y rheini sydd yn nhri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod fel myfyriwr.

Cyflwynwch eich llythyr cais ynghyd â’ch CV i enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn hanner dydd y dyddiad cau.

Ymgynghoriad agored ar adolygiad yr ESRC o’r PhD

Mae’r ESRC wedi lansio ymgynghoriad agored i lywio ei adolygiad o’r PhD yn y Gwyddorau Cymdeithasol. Maent yn ceisio barn ar astudiaeth ddoethurol gyfredol oddi mewn a’r tu allan i’r gwyddorau cymdeithasol gan bob aelod o’r gymuned ymchwil, cymdeithasau dysgedig, y llywodraeth, busnes, sefydliadau’r trydydd sector ac eraill sydd â diddordeb yn y sgiliau sydd eu hangen yn y dyfodol ar fyfyrwyr PhD y gwyddorau cymdeithasol. Bydd canfyddiadau’r arolwg hwn yn llywio strategaeth yr ESRC ar gyfer hyfforddiant doethurol ac ar gyfer ailgomisiynu ei Bartneriaethau Hyfforddi Doethurol yn 2022/23. Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 16 Medi 2020.

Adolygiad o effaith COVID-19 ar fyfyrwyr doethurol ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn y DU

covid-19

Mae SMaRteN, y rhwydwaith ymchwil iechyd meddwl myfyrwyr a ariennir gan Ymchwil ac Arloesedd y DU, ar y cyd â Vitae, yn ymchwilio i effaith COVID-19 ar fywydau gwaith bob dydd myfyrwyr doethurol a staff ymchwil. Eu nod yw cynnig dealltwriaeth er mwyn galluogi’r sector i gefnogi ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn well. Parhau I ddarllen

Cronfa Ddata Arbenigol am COVID-19: Ymunwch os gallwch helpu

covid-19

Mae angen mynediad cyflym ar y Senedd at ymchwilwyr sy’n gallu darparu arbenigedd ynghylch y Coronafeirws a’i effeithiau.

Er mwyn i’r Senedd allu gael gafael ar arbenigedd ymchwil perthnasol yn gyflymach, mae Uned Cyfnewid Gwybodaeth y Senedd (KEU) yn creu Cronfa Ddata Arbenigol ar gyfer COVID-19.

Os oes gennych unrhyw arbenigedd sy’n ymwneud â COVID-19 neu ei effeithiau, byddai’r KEU yn ddiolchgar iawn pe byddech yn ymuno â’r gronfa ddata.

Outdoor Learning Research Goes Global

children reading outdoors

Mae ymchwil gan Ymchwilydd PHD Cymru, Emily Marchant (Daearyddiaeth Ddynol, Prifysgol Abertawe), ar fanteision dysgu yn yr awyr agored wedi cael ei gyhoeddi gan gyfryngau ar draws y byd.   Canfu’r astudiaeth fod awr neu ddwy o ddysgu yn yr awyr agored bob wythnos yn ennyn diddordeb plant, yn gwella’u llesiant ac yn cynyddu boddhad athrawon yn y swydd.   Bu allfeydd newyddion gan gynnwys The Conversation, Metro, CBS Boston, the Mother Nature Network ac eraill yn rhannu canfyddiadau o’r astudiaeth.

Myfyriwr PHD Cymru yn ennill Thesis Tri Munud Prifysgol Abertawe

Llongyfarchiadau i Darren Scott, myfyriwr PHD Cymru (yr Economi Ddigidol a Chymdeithas, Prifysgol Abertawe), enillydd Thesis Tri Munud (3MT) Prifysgol Abertawe yn yr Arddangosfa Ymchwil Ol-raddedig flynyddol.   Cafodd Darren dri munud yn unig i grynhoi ei ymchwil mewn ffordd ddiddorol, a soniodd am sut gellid mynd i’r afael â segurdod trwy ddefnyddio apiau ffitrwydd a dyfeisiau i’w gwisgo.   Bydd Darren yn mynd ymlaen i gystadlu yn rowndiau rhanbarthol y gystadleuaeth, yn y gobaith o gael ei goroni’n bencampwr cyffredinol y Deyrnas Unedig.

 

PHD Cymru yn Penodi Saith Cymrawd Ol-ddoethurol Newydd

ESRC Wales DTP Flag

Mae PHD Cymru am longyfarch y saith cymrawd a benodwyd yn ddiweddar fel rhan o Gynllun Cymrodoriaeth Ol-ddoethurol yr ESRC 2019.  Bydd pob un o’r cymrodorion yn gysylltiedig â llwybr PHD: Daearyddiaeth Ddynol yn achos Diana Beljaars (ym Mhrifysgol Abertawe) a Jen Owen (ym Mhrifysgol Caerdydd); Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn achos Katarina Kusic (ym Mhrifysgol Aberystwyth); Cynllunio Amgylcheddol yn achos Carla De Laurentis (ym Mhrifysgol Caerdydd); Ieithyddiaeth yn achos Lauren O’Hagan (ym Mhrifysgol Caerdydd); Rheolaeth a Busnes yn achos Joey Soehardjojo (ym Mhrifysgol Caerdydd), a Seicoleg yn achos Hikaru Tsujimura (ym Mhrifysgol Caerdydd).

Arolwg Canolfan Genedlaethol Dulliau Ymchwil yr ESRC

Mae Canolfan Genedlaethol Dulliau Ymchwil (NCRM) newydd lansio arolwg ar-lein sy’n edrych ar anghenion hyfforddiant myfyrwyr doethuriaeth. Mae’r arolwg hwn yn rhan o ymgynghoriad ynghylch anghenion hyfforddi ehangach a fydd yn helpu i arwain dulliau hyfforddi a ariennir gan yr ESRC yn y DU yn y dyfodol. Mae barn myfyrwyr presennol yn bwysig iawn a gwahoddir myfyrwyr PhD y Gwyddorau Cymdeithasol p’un a ydynt wedi’u hariannu gan yr ESRC ai peidio i lenwi’r arolwg.

Llenwch yr arolwg ar wefan NCRM lle gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth. Cysylltwch â Dr Rebekah Luff: r.luff@soton.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.