Interniaeth Amgueddfa Cymru

Poster with images of food and text: "GWYL FWYD
AMGUEDDFA CYMRU
FOOD FESTIVAL"

Dyddiad Cau: Dydd Llun 12 Mehefin 2023

Mae’n bleser gan PHD Cymru gynnig cyfle am interniaeth yn Amgueddfa Cymru, gan weithio ar brosiect i wella cynaliadwyedd gŵyl fwyd flynyddol Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, a digwyddiadau eraill.

Mae’r interniaeth hon ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan PHD Cymru ESRC (heblaw am y rheini y mae eu hysgoloriaeth wedi dechrau yn ystod y tri mis diwethaf neu’n dod i ben ymhen tri mis).  Rhagwelir y bydd yr interniaeth yn cychwyn ddydd Llun 3 Gorffennaf 2023 am gyfnod o 3 mis yn amser llawn neu am gyfnod cyfatebol yn rhan-amser.

Bydd yr interniaeth yn datblygu polisi adolygu sgiliau ac arfer gorau i wneud argymhellion ar gyfer digwyddiadau Amgueddfa Cymru yn y dyfodol a datblygu dealltwriaeth o sut i gymhwyso sgiliau ymchwil mewn lleoliad ymarferol.

Ceir disgrifiad llawn o’r prosiect yn y ddogfen Datblygu cynaliadwyedd Gŵyl Fwyd 2023 Amgueddfa Cymru.

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn 4pm ar y dyddiad cau.

 

 

 

Interniaethau gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023

Mae Cynllun Interniaeth WCPP yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr a ariennir gan DTP ESRC Cymru dreulio tri mis yn y Ganolfan i gymhwyso a datblygu eu sgiliau a’u technegau ymchwil i faterion yn y byd go iawn sydd â blaenoriaeth uchel. Mae’r interniaethau hyn yn cynnig cyfle i gael profiad ymarferol o wneud ymchwil mewn sefydliad sy’n gweithio ar y rhyngwyneb rhwng ymchwil a llunio polisïau.

Mae dau fath o interniaethau ar gael:

  1. Interniaeth sy’n cefnogi gwaith WCPP gyda Llywodraeth Cymru a/neu wasanaethau cyhoeddus.
  2. Interniaeth sy’n archwilio rôl tystiolaeth wrth lunio polisïau.

Fel arall, gall myfyrwyr gynnig pwnc o’u dewis eu hunain, gan gymhwyso eu diddordebau PhD a’u harbenigedd i faes polisi y mae WCPP wedi gwneud gwaith ynddo.

Dyddiad dechrau’r interniaeth a ragwelir yw Medi 2023.

Mae rhagor o wybodaoeth ar gael yn y dogfen wedi’u hatodi, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer goruchwyliwr pob interniaeth.

Sylwer bod yr interniaethau hyn ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan DTP ESRC Cymru heblaw am y rheini sydd yn nhri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod fel myfyriwr.  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn estyniad 3 mis wedi’i ariannu’n llawn ar eu PhD. Os oes diddordeb gennych, dylech drafod y cyfle hwn â’ch goruchwyliwr cyn cyflwyno cais.

Cyflwynwch eich llythyr cais ynghyd â’ch CV i enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn hanner dydd y dyddiad cau.

Interniaethau gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Mae gennym bedair interniaeth ar gael gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 29 Hydref 2021

Mae gennym dri chyfle interniaeth 3 mis ar gael gan ddechrau ym mis Ionawr 2022, yn agored i fyfyrwyr a ariennir gan DRC ESRC Cymru.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn estyniad 3 mis wedi’i ariannu’n llawn ar eu PhD. Dyma gyfle i weithio y tu allan i’ch prifysgol i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy a gwella’ch cyflogadwyedd. Os oes diddordeb gennych, dylech drafod y cyfle hwn â’ch goruchwyliwr cyn cyflwyno cais.

Dyma dri interniaeth Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru:

  1. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015: Gweithredu a gwerthuso
  2. Rôl tystiolaeth wrth lunio polisïau
  3. Defnyddio offer polisi yng Nghymru wrth weithredu newid

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y dogfen wedi’u hatodi, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer goruchwyliwr pob interniaeth.

Sylwer bod yr interniaethau hyn ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan DTP ESRC Cymru heblaw am y rheini sydd yn nhri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod fel myfyriwr.

Cyflwynwch eich llythyr cais ynghyd â’ch CV i enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn hanner dydd y dyddiad cau.