Ceisiadau am Gynrychiolwyr Myfyrwyr Nawr ar Agor!

Mae’r Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) yn chwilio am fyfyrwyr brwdfrydig i ymgymryd â rôl Cynrychiolydd Myfyrwyr DTP ym Mhrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, cynrychiolydd ychwanegol ar gyfer Prifysgol Caerdydd (i weithio ochr yn ochr â Chynrychiolydd cyfredol Prifysgol Caerdydd, Rachel Phillips), Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Swydd Gaerloyw.

Mae Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn ddolen gyswllt ar gyfer sylwadau a syniadau myfyrwyr eraill y mae PHD Cymru yn eu hariannu ar draws ysgolion a llwybrau academaidd eu sefydliad, gan gyflwyno adborth i’r bartneriaeth am bob agwedd ar brofiad y myfyriwr.

Rôl Cynrychiolydd Myfyrwyr:

  • Cynnwys myfyrwyr eraill drwy eu hannog i roi adborth a rhannu barn a syniadau
  • Bod yn bwynt canolog ar gyfer casglu a lledaenu gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr a ariennir gan ESRC (ar draws pob blwyddyn) yn y sefydliad
  • Helpu DTP i nodi’r anghenion ar gyfer darparu hyfforddiant uwch
  • Amlygu problemau ac awgrymu gwelliannau i ddarpariaeth DTP o gymorth a chyfleoedd ystod cyfnod hyfforddiant ac ymchwil y myfyriwr PhD.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn un o Gynrychiolwyr Myfyrwyr DTP Cymru, anfonwch eich enwebiad (amlinelliad byr o pam y byddech chi’n gwneud Cynrychiolydd da) i DTP Cymru ( enquiries@walesdtp.ac.uk ) erbyn 12 Chwefror ynghyd ag enwau dau fyfyriwr DTP arall sy’n cefnogi’ch enwebiad. Mae rhagor o fanylion am rôl Cynrychiolydd Myfyrwyr ar gael ar wefan DTP yma http://walesdtp.ac.uk/networking/student-reps/.

Cyfleoedd Interniaeth gyda Llywodraeth Cymru

Dyddiad Cau: Dydd Llun 1 Mawrth 2021

Mae’n bleser gan PHD Cymru gynnig wyth interniaeth gyda Llywodraeth Cymru.
Mae’r rhain ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan PHD ESRC Cymru (heblaw am y rheiny sydd o fewn tri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod fel myfyriwr). Rhagwelir y bydd yr interniaethau’n cael eu cynnal o bell, gan ddechrau yn ystod gwanwyn 2021, am gyfnod o rhwng 3 a 6 mis amser llawn amser neu gyfnod cyfatebol yn rhan-amser. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael estyniad o rhwng 3 a 6 mis ar eu PhD (cyfwerth â hyd yr interniaeth).

Bydd yr interniaethau hyn yn cynnig cyfleoedd i greu effaith drwy gyfrannu at waith y llywodraeth, cyfle i feithrin perthnasoedd y tu hwnt i’r byd academaidd, yn ogystal â’r gallu i ddatblygu sgiliau ymchwil mewn amgylchedd polisi.

Mae disgrifiadau llawn o’r prosiect ar gael yn y dogfennau atodedig:

Ymchwil a dadansoddi i helpu i lywio sail dystiolaeth Cymru ar gyfer masnach a’r marchnadoedd

Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol – Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Dadansoddi data arolygon o anfanteision economaidd-gymdeithasol a nodweddion gwarchodedig

Cyfranogiad ac ymgysylltiad democrataidd yng Nghymru

Astudiaeth rhychwantu: Rhaglen ymchwil ac ymgysylltu gweithlu addysg

Cynyddu Capasiti Ymchwil Addysgol  yng Nghymru

Synthesis o dystiolaeth sy’n bodoli eisoes i lywio meddwl polisi

Cefnogi cymunedau sut y gellir defnyddio dulliau gweithredu sy’n seiliedig ar leoedd

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn hanner dydd ar y dyddiad cau.

 

Interniaethau gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Mae gennym bedair interniaeth ar gael gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 13 Tachwedd 2020

Rydym yn cynnig cyfleoedd am interniaeth tri mis a fydd yn dechrau ym mis Ionawr 2021, i fyfyrwyr a ariennir gan DTP ESRC Cymru.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn estyniad 3 mis wedi’i ariannu’n llawn ar eu PhD. Dyma gyfle i weithio y tu allan i’ch prifysgol i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy a gwella’ch cyflogadwyedd. Os oes diddordeb gennych, dylech drafod y cyfle hwn â’ch goruchwyliwr cyn cyflwyno cais.

Dyma bedair interniaeth Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru:

  1. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
  2. Methodoleg Q a rôl tystiolaeth wrth lunio polisïau
  3. Ecosystemau tystiolaeth ar lefel leol yng Nghymru
  4. Defnyddio offer polisi yng Nghymru wrth weithredu newid

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y dogfen wedi’u hatodi, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer goruchwyliwr pob interniaeth.

Sylwer bod yr interniaethau hyn ar gael i unrhyw fyfyriwr a gyllidir gan DTP ESRC Cymru heblaw am y rheini sydd yn nhri mis cyntaf neu olaf eu cyfnod fel myfyriwr.

Cyflwynwch eich llythyr cais ynghyd â’ch CV i enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn hanner dydd y dyddiad cau.

Ymgynghoriad agored ar adolygiad yr ESRC o’r PhD

Mae’r ESRC wedi lansio ymgynghoriad agored i lywio ei adolygiad o’r PhD yn y Gwyddorau Cymdeithasol. Maent yn ceisio barn ar astudiaeth ddoethurol gyfredol oddi mewn a’r tu allan i’r gwyddorau cymdeithasol gan bob aelod o’r gymuned ymchwil, cymdeithasau dysgedig, y llywodraeth, busnes, sefydliadau’r trydydd sector ac eraill sydd â diddordeb yn y sgiliau sydd eu hangen yn y dyfodol ar fyfyrwyr PhD y gwyddorau cymdeithasol. Bydd canfyddiadau’r arolwg hwn yn llywio strategaeth yr ESRC ar gyfer hyfforddiant doethurol ac ar gyfer ailgomisiynu ei Bartneriaethau Hyfforddi Doethurol yn 2022/23. Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 16 Medi 2020.

Adolygiad o effaith COVID-19 ar fyfyrwyr doethurol ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn y DU

covid-19

Mae SMaRteN, y rhwydwaith ymchwil iechyd meddwl myfyrwyr a ariennir gan Ymchwil ac Arloesedd y DU, ar y cyd â Vitae, yn ymchwilio i effaith COVID-19 ar fywydau gwaith bob dydd myfyrwyr doethurol a staff ymchwil. Eu nod yw cynnig dealltwriaeth er mwyn galluogi’r sector i gefnogi ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn well. Parhau I ddarllen

Cronfa Ddata Arbenigol am COVID-19: Ymunwch os gallwch helpu

covid-19

Mae angen mynediad cyflym ar y Senedd at ymchwilwyr sy’n gallu darparu arbenigedd ynghylch y Coronafeirws a’i effeithiau.

Er mwyn i’r Senedd allu gael gafael ar arbenigedd ymchwil perthnasol yn gyflymach, mae Uned Cyfnewid Gwybodaeth y Senedd (KEU) yn creu Cronfa Ddata Arbenigol ar gyfer COVID-19.

Os oes gennych unrhyw arbenigedd sy’n ymwneud â COVID-19 neu ei effeithiau, byddai’r KEU yn ddiolchgar iawn pe byddech yn ymuno â’r gronfa ddata.

Outdoor Learning Research Goes Global

children reading outdoors

Mae ymchwil gan Ymchwilydd PHD Cymru, Emily Marchant (Daearyddiaeth Ddynol, Prifysgol Abertawe), ar fanteision dysgu yn yr awyr agored wedi cael ei gyhoeddi gan gyfryngau ar draws y byd.   Canfu’r astudiaeth fod awr neu ddwy o ddysgu yn yr awyr agored bob wythnos yn ennyn diddordeb plant, yn gwella’u llesiant ac yn cynyddu boddhad athrawon yn y swydd.   Bu allfeydd newyddion gan gynnwys The Conversation, Metro, CBS Boston, the Mother Nature Network ac eraill yn rhannu canfyddiadau o’r astudiaeth.

Myfyriwr PHD Cymru yn ennill Thesis Tri Munud Prifysgol Abertawe

Llongyfarchiadau i Darren Scott, myfyriwr PHD Cymru (yr Economi Ddigidol a Chymdeithas, Prifysgol Abertawe), enillydd Thesis Tri Munud (3MT) Prifysgol Abertawe yn yr Arddangosfa Ymchwil Ol-raddedig flynyddol.   Cafodd Darren dri munud yn unig i grynhoi ei ymchwil mewn ffordd ddiddorol, a soniodd am sut gellid mynd i’r afael â segurdod trwy ddefnyddio apiau ffitrwydd a dyfeisiau i’w gwisgo.   Bydd Darren yn mynd ymlaen i gystadlu yn rowndiau rhanbarthol y gystadleuaeth, yn y gobaith o gael ei goroni’n bencampwr cyffredinol y Deyrnas Unedig.

 

PHD Cymru yn Penodi Saith Cymrawd Ol-ddoethurol Newydd

ESRC Wales DTP Flag

Mae PHD Cymru am longyfarch y saith cymrawd a benodwyd yn ddiweddar fel rhan o Gynllun Cymrodoriaeth Ol-ddoethurol yr ESRC 2019.  Bydd pob un o’r cymrodorion yn gysylltiedig â llwybr PHD: Daearyddiaeth Ddynol yn achos Diana Beljaars (ym Mhrifysgol Abertawe) a Jen Owen (ym Mhrifysgol Caerdydd); Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn achos Katarina Kusic (ym Mhrifysgol Aberystwyth); Cynllunio Amgylcheddol yn achos Carla De Laurentis (ym Mhrifysgol Caerdydd); Ieithyddiaeth yn achos Lauren O’Hagan (ym Mhrifysgol Caerdydd); Rheolaeth a Busnes yn achos Joey Soehardjojo (ym Mhrifysgol Caerdydd), a Seicoleg yn achos Hikaru Tsujimura (ym Mhrifysgol Caerdydd).

Arolwg Canolfan Genedlaethol Dulliau Ymchwil yr ESRC

Mae Canolfan Genedlaethol Dulliau Ymchwil (NCRM) newydd lansio arolwg ar-lein sy’n edrych ar anghenion hyfforddiant myfyrwyr doethuriaeth. Mae’r arolwg hwn yn rhan o ymgynghoriad ynghylch anghenion hyfforddi ehangach a fydd yn helpu i arwain dulliau hyfforddi a ariennir gan yr ESRC yn y DU yn y dyfodol. Mae barn myfyrwyr presennol yn bwysig iawn a gwahoddir myfyrwyr PhD y Gwyddorau Cymdeithasol p’un a ydynt wedi’u hariannu gan yr ESRC ai peidio i lenwi’r arolwg.

Llenwch yr arolwg ar wefan NCRM lle gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth. Cysylltwch â Dr Rebekah Luff: r.luff@soton.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Success for Research Placement Programme Led by Michael Scott Evans

Nuffield Research Placements

Wales DTP student Michael Scott Evans is director of the Nuffield Research Placement programme for the School of Psychology at Cardiff University, which aims to engage with the local community by inspiring and supporting sixth form students aged 16-17 from relatively disadvantaged communities with hands-on experience of a professional research environment. Parhau I ddarllen

Wales DTP Website Updates Wednesday 26 April

Keyboard

We will be carrying out some updates to our website on Wednesday 26 April. These will primarily affect logging in (for example to make a booking for one of our events, or to update a profile) although the whole website may be down briefly between 9am – 11am. We apologise for any inconvenience this causes. We will have things back to normal as soon as possible.

WISERD Winners

Swansea beach

Wales’ largest social science conference took place at the new Bay Campus at Swansea University last week.

The seventh annual WISERD conference brought together practitioners, policy makers and social scientists with over 70 papers being presented this year. The Wales DTC sponsored two competitions. Parhau I ddarllen

Have you got something you want to tell us?

Abstract Image

We are always keen to hear news from Wales DTC students, and to share it with others on our website, in our newsletter, and via our social media accounts. If you have something to tell us – maybe you have been on an overseas visit, published a book, been awarded a prize or completed an internship, for example, or just had a turning-point in your PhD – then please get in touch and let us know. Parhau I ddarllen

Guidance on “Purdah” for the May 2016 Elections

Ballot

On Thursday 5 May 2016, elections will be taking place to the National Assembly for Wales as well as the Scottish Parliament; the Northern Ireland Assembly; some local authorities in England, including for the directly elected Mayors of London, Bristol, Liverpool and Salford; and for Police and Crime Commissioners (PCCs) in England and Wales (excluding London and Greater Manchester – subject to legislation). Parhau I ddarllen

Could You Be a Wales DTC Student Rep?

ESRC Wales DTP Flag

The Wales DTC is seeking enthusiastic students to take up the role of DTC Student Representative for each of Aberystwyth, Bangor, Cardiff (2 Student Rep positions available) and Swansea Universities.  As a Student Representative you will be a conduit for comments/ideas from your fellow ESRC funded students across the academic schools and pathways in your institution (talking to people in coffee breaks, at events or communicating via electronic media are ideal). You will relay feedback to the DTC, both positive and negative, about the PhD student experience and help us identify training needs, areas where we could develop better information and guidance, and other potential future DTC support. It is important to us that we are able to hear your comments and proposals in order to help enhance your research training and overall PhD student experience. Parhau I ddarllen

New three-month internship opportunity

Internship with Children's Commissioner

The Children’s Commissioner for Wales and her team promote and safeguard the rights and welfare of children and young people in Wales. There is an opportunity available for a three-month internship at the Commissioner’s offices in Swansea, with some travel for fieldwork, and the possibility of an element of home-based working. Parhau I ddarllen

Wales DTC WISERD Winners

The Wales DTC supported two competitions at last week’s WISERD Conference. The Learned Society for Wales sponsored a cash prize of £200 for the winner of our student poster competition, and we awarded a selection of recent books from two leading social science publishers (up to the value of £150) in our new “3MEI” three-minute engagement/impact session. Parhau I ddarllen

Wales DTC Director elected as Fellow of the Academy of Social Sciences

ESRC Wales DTP Flag

The Academy of Social Sciences announced on Friday that it has conferred the award of Fellow on Wales DTC director David James and other leading social scientists. David James, who is also a Professor in the School of Social Sciences at Cardiff University, is recognised in the Academy’s announcement as “an exceptional educational theorist with particular interests in learning cultures and school choice, identity and social class.” Parhau I ddarllen

Guidance on ESRC “purdah” prior to the 2015 General Election

Ballot

On 7 May 2015, the General Election will take place across the UK.

As a non-departmental public body the ESRC is bound by purdah during a pre-election period. This period commences when parliament is dissolved and ends when a new government is formed (not when the polls close). During this time the ESRC is unable to engage in any activities that might in any way influence the outcome of the election and must avoid competition with parliamentary candidates for the attention of the public. Parhau I ddarllen

Collaboration, Compromise and Cultivation

Aberystwyth

Heather Norris is a full-time PhD student at the University of Aberystwyth, in the Law and Criminology Department. Heather was awarded a departmental scholarship in September 2012. Her PhD study has the working title The Impact of Restorative Approaches on Happiness, School Engagement and Self Esteem. This essay was awarded the Wales DTC prize at the Wiserd Conference 2014. Parhau I ddarllen

Student Reps Sought for the Wales DTC

ESRC Wales DTP Flag

The Wales DTC is seeking enthusiastic students to take up the role of DTC Student Representative for each of Aberystwyth, Cardiff and Swansea Universities (a rep for Bangor has recently been appointed).  As a Student Representative you will be a conduit for comments/ideas from your fellow ESRC funded students across the academic schools and pathways in your institution (talking to people in coffee breaks, at events or communicating via electronic media are ideal). You will relay feedback to the DTC, both positive and negative, about the PhD student experience and help us identify training needs, areas where we could develop better information and guidance, and other potential future DTC support. It is important to us that we are able to hear your comments and proposals in order to help enhance your research training and overall PhD student experience. Parhau I ddarllen

ESRC Media Training Dates

Video Camera

New dates for the popular media training offered by the ESRC have been announced. These events are specifically aimed at PhD students and postdoctoral researchers to equip them with the skills to disseminate to the public, understand how the press works, and how to survive radio and TV interviews. Parhau I ddarllen

Report from the ESRC First Year Student Conference

East Midlands Conference Centre

The ESRC funded first year student conference is a one day event held annually. It aims to inform and engage new PhD researchers with opportunities available to them as a part of the ESRC community.  The most recent of these events was held on Wednesday 27th November 2013 at the University of Nottingham Parhau I ddarllen

ESRC Parliamentary Office of Science & Technology Fellowships

River Thames and Millbank by night

The Parliamentary Office of Science and Technology (POST) is hosting a new fellowship scheme in collaboration with the ESRC. Fellows may work on a policy topic grounded in the natural sciences or technology, where social science research evidence has a key role to play, or on a more substantive social science topic of relevance to public policy. The scheme is designed to give students first-hand experience of working in science policy and a wide understanding of the work of Parliament. Parhau I ddarllen

The Judicalis Group

Judicalis

The Judicalis Group (judicalis.org) is a volunteer-run, not-for-profit, international consortium of academics and professionals founded in May of 2013 by several UK based PhD candidates in order to provide a platform for new academics to present expert views through blogging.  The blogs cover, inter alia, the topics of law, society, politics, security, international relations, diplomacy, and crime. The Judicalis Group also archives open-access publications on these topics and is working towards developing a working paper series and a strong social media presence. Parhau I ddarllen

The College of Policing

Green Pegs

The College of Policing is the professional body for the police with the aim of using knowledge of ‘what works’ to support evidence-based policing. It has recently announced a partnership with the ESRC to work with a consortium of universities on a ‘What Works Centre’ for crime reduction. The College is also running an ‘Evidence Base Camp’ to which it is keen to invite social science students. Parhau I ddarllen

Research Associate job with DECIPHer

Cigarette

DECIPHer are currently recruiting a full time Research Associate to work on a research project funded by the Welsh Government to investigate childhood exposure to second hand smoke in cars. The successful applicant will prepare, set up, conduct and record the outcomes of fieldwork with children in schools, for a cross sectional survey examining smoking in cars carrying children in Wales. They will be responsible for preparing questionnaire packs for students, liaising with schools regarding data collections, collecting smoking questionnaire data and saliva samples in primary schools across Wales. Parhau I ddarllen

Understanding the UK’s Counter Terrorism Network

Swansea beach

The prosecution of ‘terrorists’ in the United Kingdom lies with the police supported by the Security Service (MI5) and other agencies. To do so successfully the UK has seen the formation of an integrated Counter Terrorism network since the events of 11th September 2001. This network seeks to investigate terrorism in all its forms including the threat from ‘cyber’ attack and the contemporary terrorist’s use of the internet both as a radicalization tool and a communication method. This seminar with Wynne Jones, on Tuesday 9 July 10.30-12.30 at Swansea University, aims to inform researchers of the composition of the UK’s investigative network and to highlight the issues around modern day terrorist and counter terrorism policing. The venue is the Richard Price Building, Room G38. Parhau I ddarllen

Feminist Research Conference

UEL Docklands Campus

The Feminist Research Conference at the Docklands Campus, University of East London is a one day conference taking place on Tuesday 23 July. It is designed for researchers, academics and PhD students with an interest in feminist theory for research, and will include academics whose research work has covered various perspectives on feminist theory. In addition, there will be breakout groups where participants can choose to take part in discussions on women and the economy, intersectionality and reflexivity. Parhau I ddarllen

Are you researching Higher Education?

Celtic Manor

The Society for Research into Higher Education ‘Newer Researchers Conference’ takes place on 10 December at Celtic Manor, Newport. Abstracts are invited that engage in Higher Education research associated with a number of themes detailed within the call for papers, echoing the theme of the SRHE Annual Research Conference ‘Experiencing Higher Education: Global Trends and Transformations’. The call also describes the types of submission sought. Abstracts of 400 words must be submitted by Monday 15 July, online, via the SRHE website. Parhau I ddarllen

Understanding Society Research Conference (register by 5 July)

Understanding Society Logo

The Understanding Society Research Conference is an international conference presenting new research based on longitudinal data (including Understanding Society which is primarily funded by the ESRC and based at the University of Essex). It will bring together people from different disciplines, presenting papers on aspects of sociology, economics, politics, social psychology, research and survey methods, and other studies. Parhau I ddarllen

Transdisciplinary Research: What, Why and How?

ULU, Bloomsbury, WC1

The Vitae-funded SHARE (Social Sciences, Humanities and Arts Researcher Education) network will present a one-day session on Friday 12 July, exploring both why and how we should and can encourage, support, and maximize the development of inter-disciplinary, cross-disciplinary and multi-disciplinary research. The event will be hosted by University College London and will include presentations given by academic staff at various stages of their careers, research developers, and representatives of the Research Councils. Parhau I ddarllen

Voluntary Sector Studies Network (VSSN) New Researchers session

3D Social Networking

The Voluntary Sector Studies Network (VSSN) New Researchers Network is for those working, studying or researching in the third or voluntary sector. There is a New Researchers’ Session taking place at the NCVO/VSSN Researching the Voluntary Sector Conference, which takes place at Sheffield Hallam University 10-11 September. Parhau I ddarllen

Summer School in Corpus Approaches to Social Sciences, Lancaster, 16 – 19 July

Chancellors Wharf at Lancaster University

The ESRC Centre for Corpus Approaches to Social Science (CASS) has issued a call for participation for the first ESRC Summer School in Corpus Approaches to Social Sciences which is taking place at Lancaster University from 16 – 19 July 2013. The event is aimed at junior social scientists, especially PhD students and postdoctoral researchers, in any of the social science disciplines. The summer school will be of interest to those with an interest in the analysis of social issues via text and discourse, especially on a large scale. Parhau I ddarllen

Translations, Cardiff, 27-28 June

Translations: Exchange of Ideas is an interdisciplinary postgraduate conference in Cardiff June 27 – 28. Doctoral researchers from the humanities and social sciences are invited to attend. Organised by and for doctoral students, this conference will encourage participants to consider how the theme of translation relates to their own research and how their work relates to other researchers both within their subject area and in different disciplines within the humanities and social sciences. There will be a number of panels with presentations on topics such as literature, space, art, translation practice, and colonialism. Parhau I ddarllen

Is Social Science Useful? Roundtable, King’s College London, 14 June

King's Building, Strand Campus

This roundtable will feature eminent social scientists and practitioners discussing the ‘usefulness’ and ‘practical relevance’ of social science research, beyond its intellectual and theoretical contributions, addressing themselves to questions: How useful is social science? Could it be more useful? Are there costs in pursuing usefulness? Parhau I ddarllen

Manchester Methods Summer School

University of Manchester - Whitworth Building

The Manchester Methods Summer School will be held at the University of Manchester 17-21 June. Participants will select a single course for the duration of the school. Each course will deliver four days of content to a five-day timetable (Monday afternoon to Friday lunch-time). The fee for external students is £500. Parhau I ddarllen

British Educational Research Association Post Graduate Forum

Marlborough College

BERA are holding a series of events which are symposia are for early stage postgraduate researchers in education – from those finishing a Master’s and looking to progress beyond, to those in the early stages of doctoral work. The aim is to provide a safe but critical ‘space’. Participants will give 15-minute presentations about their research followed by constructive feedback and discussion sessions with their peers. Parhau I ddarllen

Workshop on Quantitative Narrative Analysis

Glamorgan Building

This two-day workshop illustrates a quantitative social science approach to texts developed by the author, Quantitative Narrative Analysis (QNA). The speaker is Roberto Franzosi, Professor of Sociology and Linguistics, Emory University. It takes place 5-6 June, and is hosted by the Cardiff School of Social Sciences in the Glamorgan Building, Cardiff; there are 15 places available for attendees from outside Cardiff. Parhau I ddarllen

Strategy in the 21st Century – Call for Papers

Aberystwyth

The Security Research Group (SRG) at the Department of International Politics, Aberystwyth University, invites PhD students, and Masters students interested in further research, to present a paper at the postgraduate workshop ‘Strategy in the 21st Century’ on 6 August 2013. The event’s keynote address will be given by Professor Mark Webber, Birmingham University. Parhau I ddarllen

Early Bird WISERD Conference Rates Until 10 May

The WISERD 2013 Conference will be held on 25-26 June 2013 at the University of South Wales. Keynotes include: Professor David Martin (Southampton); Professor Lindsay Patterson (Edinburgh); and Professor Laura McAllister (Chair of Sport Wales). The Wales DTC will be running a workshop on “Writing for Publication”. This workshop, which is free to all Doctoral students attending the WISERD Conference, is aimed those who are new (or relatively new) to writing for publication.  It will combine some input with workshop activities and will be led by Professor David James, Wales DTC Director, who has a senior editorial role in a major international journal.  Parhau I ddarllen

Early Bird WISERD Conference Rates Until 10 17 May

Updated: Early bird booking extended to 17 May.

The WISERD 2013 Conference will be held on 25-26 June 2013 at the University of South Wales. Keynotes include: Professor David Martin (Southampton); Professor Lindsay Patterson (Edinburgh); and Professor Laura McAllister (Chair of Sport Wales). The Wales DTC will be running a workshop on “Writing for Publication”. This workshop, which is free to all Doctoral students attending the WISERD Conference, is aimed those who are new (or relatively new) to writing for publication.  It will combine some input with workshop activities and will be led by Professor David James, Wales DTC Director, who has a senior editorial role in a major international journal.  Parhau I ddarllen

Report from the Spotlight on Social Sciences conference

Light

‘Spotlight on Social Sciences’ is an annual conference organised and run by and for postgraduate researchers from all subjects within the social and economic sciences. It took place on Thursday the 14th of March, 2013 at Cardiff University. In total, 50 PhD students attended the conference with delegates and presenters from Cardiff University, University of Bath, Bangor University and Cardiff Met. Dr. Katie Featherstone from the School of Nursing & Midwifery Studies opened the conference with an interesting keynote on ‘Risky relations: what is family in the context of genetic risk?’ Parhau I ddarllen

Report from the Tyndall Centre PhD conference

3rd Tyndall PhD Conference

Two Wales DTC students Sam Hubble and Erin Roberts (along with fellow PhD student Catherine Cherry) helped to organise the very successful Tyndall Centre PhD conference ‘Climate Transitions: Connecting People, Planet and Place’. 80 delegates from institutions across the UK and further afield attended the conference – held at Cardiff University 3rd-5th April. Parhau I ddarllen

dot.rural internships

Loch Maree, Scotland

Applications are being invited for 10 week internships this summer at the dot.rural Digital Economy Hub, based at the University of Aberdeen, and applications are particularly welcomed from PhD students. The deadline for applications is 26 April 2013 and decisions will be announced on 17 May. Internships will start between 18 June and 30 September. Parhau I ddarllen

Bangor ERP Summer School: Exploring the Human Mind with Brainwaves

University from Bangor Mountain

The School of Psychology at Bangor University is celebrating its 50th Anniversary and in celebration are organising a Summer School on the investigation of the human mind with event-related potentials.

Attendees will learn how to conduct, analyse and interpret event-related potential studies in psychological domains like memory, development, mindfulness, language, and perception and cognition. The emphasis will be on practical sessions and hands-on experiences with the analysis of event-related potentials like the treatment of artefacts and eye movements, filtering, segmentation, averaging, baseline correction and data measurements. Parhau I ddarllen

Cardiff policy café: What and who needs funding in Wales?

Glamorgan Building

The aim of the Cardiff policy café is to bring together researchers, policy-makers and practitioners to encourage reflection and debate about research, policy and practice in diverse fields of social and public policy activity. The events are monthly, and the next one will take place on Tuesday 23rd April, 5.30 – 7.00, on ‘What and who needs funding in Wales?’. The venue is the Committee Rooms in the Glamorgan Building at Cardiff University. Cheese and wine will be provided. Parhau I ddarllen

BSA Pre-Conference Postgraduate Forum

Covent Garden

As part of the British Sociological Association‘s annual conference there is a pre-conference postgraduate workshop on Tuesday 2nd April (the conference takes place from Wednesday 3rd April to Friday 5th April) at the Grand Connaught Rooms in London. Professor David James, directors of the ESRC Wales DTC is one of the keynote speakers; the others are Dr Matthew Waites and Professor John Solomos. Parhau I ddarllen

Geographers Gather at Gregynog

Gregynog Hall

Human Geography students from across Wales came together this week for the annual Wales Human Geography Postgraduate Conference at Gregynog. This is an opportunity for all first and final year PhD students from Aberystwyth, Cardiff and Swansea to present their research as well as meeting and networking with peers from across Wales in the beautiful rural setting of Gregynog Hall. Parhau I ddarllen

PhD Comics: ‘The Power of Procrastination’

PhD Comics Poster

Join Jorge Cham, the man behind the hugely popular PhD Comics, for a fun and informal talk about his experiences in bringing humour into the lives of stressed out PhDs! The talk, which takes place at Cardiff University on Wednesday 17 April at 4:30pm in the Julian Hodge Building, will also examine the source of PhD anxieties and explore the guilt, the myth, and the power of procrastination. Parhau I ddarllen

Retail Research Masters Dissertation Opportunities 2013

Shopping Centre

The ESRC is increasing its engagement with the retail sector, and one element of this is the opportunity for academics and Masters’ students to work on retail research Master dissertation projects with major companies such as Boots, British Gas, Camelot Co-operative, E.ON Energy Solutions, and Experian on projects which are important to the retail industry.

Retailers will be proposing projects, and students’ applications will be welcomed, throughout February and March 2013. Parhau I ddarllen

Student Reps Sought for the Wales DTC

ESRC Wales DTP Flag

The Wales DTC is seeking enthusiastic students to take up the role of DTC Student Representative for each of Aberystwyth, Bangor, Cardiff and Swansea Universities.  As a Student Representative you would be a conduit for comments/ideas from your fellow ESRC funded students across the academic schools and pathways in your institution (talking to people in coffee breaks, at events or communicating via electronic media are ideal). Parhau I ddarllen

National Statistics Roadshow

The National Accounts Division within the National Statistics Office is holding a Roadshow event at its premises in Newport on the afternoon of Friday 15th of March between 1 and 4.30pm (times to be confirmed).  The aim is to offer students studying in surrounding universities the chance to find out more about National Accounts, and indeed more about the National Statistics Office as a whole. Parhau I ddarllen

ESRC Student Internship Opportunities 2013

Palace of Westminster

The ESRC have announced internship opportunities to spend up to six months in a non-academic organisation within the public, civil society (voluntary) or private sector where ESRC-funded PhD students can work as part of a team involved with policy/practice development. Students may apply to a maximum of two host organisations, and a maximum of two projects per host (up to four projects in total).  Parhau I ddarllen

NCRM Web Surveys Network Opening Conference

WWW logo

The NCRM Network for Methodological Innovation on Web surveys for the general population aims to exchange knowledge, generate new thinking and work towards resolving a shared challenge in survey research: How – and to what extent – can the web be used to survey the general population? The Network is holding an opening conference on 25th & 26th February, and, keen to involve PhD students and early-career researchers, is offering them eight funded places. Parhau I ddarllen

International PhD partnering success

Karnatak University, Dharwad

The ESRC Wales DTC has been awarded around £35k in response to its bid to enhance the research training environment through international PhD partnering. Three partnerships have been set up, based on the Language Based Area Studies, Linguistics and Psychology pathways. In each case, the money supports a collaborative arrangement that is designed to be a fundamental part of the Doctoral programme.  In LBAS, a Cardiff student and supervisor will work closely with people in the Central European University based in Budapest on issues of European integration; in Linguistics, the link is with Delhi University and the research focuses on linguistic variation in English in an Indian context. In Psychology, the link is three-cornered, bringing together Doctoral students and supervisors in Cardiff, Karnatak (India) and Paraiba (Brazil) so that their research on values, emotion and action has an important dimension of cross-cultural comparison. Parhau I ddarllen

Popfest “Coming of Age” Call for Papers

Population

PopFest is an annual multidisciplinary population studies conference for postgraduate students, organised by fellow postgraduates. The 21st conference ‘Coming of Age’ will be hosted at the University of Southampton from the 8th to the 10th July 2013. An informal yet informative event, PopFest aims to bring together research students from a variety of disciplines with a common interest in population. This conference provides the ideal environment for postgraduates to present their work, further their knowledge and network with others in the field. Parhau I ddarllen

Tyndall Centre PhD Conference 2013 Call for Papers

3rd Tyndall PhD Conference

“Climate Transitions Connecting People, Planet and Place”, the Tyndall Centre’s Annual PhD Conference, which will be held 3rd-5th April 2013 at Cardiff University, is being organised by two ESRC Wales DTC students Sam Hubble and Erin Roberts, along with Catherine Cherry.

Doctoral researchers working in the field of climate change research are invited to participate in this conference that provides the opportunity for delegates to present their work and stimulate discussion, forge new research networks and gain insights from a variety of different perspectives from researchers working within the wider climate change arena. Parhau I ddarllen

Call for Papers and Participants ‘Citizenship and Belonging: A Postgraduate Conference’

Snow geese and ducks at sunset

Abstracts for oral or poster presentations should be submitted by 20th January for this two-day BSA-Sponsored regional postgraduate event will be hosted at the University of Nottingham on Monday and Tuesday 25th and 26th March 2013. Parhau I ddarllen

ESRC First Year Student Conference

Methodist Central Hall

Registration for the ESRC First Year Student Conference closes on 31st January, in just two weeks time. The conference will take place on 8 February 2013 at Central Hall Westminster.

The conference is designed for all first-year DTC fellowship recipients, it is hosted by The London School of Economics and Political Science, and will focus on themes and networking designed to help DTC-funded students enhance their postgraduate training and research. Parhau I ddarllen

Education, Skill and Empowering the Individual in the Labour Market Lecture, Cardiff

Education, Skill and Empowering the Individual in the Labour Market Wordle

One persistent orthodoxy in debates about skills, poverty, low paid work and social mobility has been a belief that through offering poorly qualified adults access to particular types of state-funded education and training, they can be enabled to better their lot, progress in the labour market, and bargain successfully with employers for better wages and more interesting work. This belief found its purest form in New Labour’s Train to Gain (T2G) programme in England. Parhau I ddarllen

Socio-Economic Differences in Children’s Educational Outcomes Seminar, Bath

University of Bath

Politicians, academics and the public generally regard education as providing the path to individual success in market economies. Yet most evidence highlights that socio-economic (dis)advantage persists across generations, regardless of an individual’s pursuit of education. Parhau I ddarllen

Spotlight on Social Science – Deadline for Abstracts

Light

The Spotlight on Social Sciences Conference 2013 is a student-led, interdisciplinary conference at Cardiff University which provides an opportunity for postgraduate research students to showcase current research in the social and economic sciences, and it is open to neighbouring institutions. The conference is aimed at researchers across all the social sciences and is free for all postgraduate students to attend. Parhau I ddarllen

Merry Christmas and Happy New Year

Christmas Tree

For our last news item of 2012, we’d like to wish all our students, colleagues, partners and other friends a very merry Christmas and a happy new year! Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda!

We will be back in 2013 with more updates, news and information from 7th January. Until then, enjoy the festive season!

Social Science Research and the Welsh Government

Kimberley Horton, PhD intern with the Welsh Government

The Wales DTC ran an event, on 28th November 2012, looking at Welsh Government internships and the commissioning of research which can involve postgraduate researchers. This event examined how postgraduate research students can engage with policy, with speakers from the Welsh Government: Dr Steven Marshall, Chief Social Researcher; Dr Jamie Smith, Head of Local Government research; and Kimberley Horton, PhD intern. Parhau I ddarllen

Home Office Science and European Migration Network Event on Intra-EU Mobility

The British Library

This half-day event on 12th December aims to: (1) Identify the key issues affecting intra-EU mobility; (2) compare and contrast the latest evidence and policy perspectives on intra-EU mobility in the UK; and, (3) inform ongoing and future EMN studies in these important areas of migration policy. The event will include key speakers from the Home Office and academics from leading research centres. Parhau I ddarllen

Cardiff Volunteers Sought for Professional Development Planner Pilot

Vitae Researcher Development framework

Cardiff’s University Graduate College (UGC) are looking for 30 Cardiff postgraduate research students to take part in the pilot of the new Vitae online Professional Development Planner for a period of four months.

Vitae developed the Professional Development Planner to enable researchers to reflect record and plan their development against the Vitae Researcher Development Framework (RDF). Originally in the form of an interactive excel spreadsheet, it has been improved and refined as an online tool. Parhau I ddarllen

User Meetings of the Labour Force Survey/Annual Population & Crime Surveys

Barbican Tube Station

The Labour Force Survey/Annual Population Survey user meeting will take place on Monday 10th December. The Crime Survey user meeting will take place on Thursday 13th December. The venue for both meetings will be The Royal Statistical Society, London.

Each meeting will provide a forum for data users and producers to meet and discuss new developments and exchange information about the surveys. Parhau I ddarllen

Workshop on UK Survey Data for studying Attitudes

Manchester School of Architecture

The workshop “Introduction to UK Survey Data for studying Attitudes” takes place on Thursday 6 December 2012, Basement Lab, Humanities Bridgeford Street building, University of Manchester. It is a one-day workshop that introduces the UK survey data available for re-analysis and teaching via the Economic and Social Data Service website.

The focus of the workshop will be on data related to attitudes but many of the issues covered are applicable to other areas. The day is appropriate for those with little or no experience of the data. Parhau I ddarllen

WISERD 2013 Conference – Call for Papers

The WISERD 2013 Conference will be held on 25-26 June 2013 in the University of Glamorgan Conference Centre [now the University of South Wales]. Keynotes include: Professor David Martin (Southampton); Professor Lindsay Patterson (Edinburgh); and Professor Laura McAllister (Chair of Sport Wales).

The 2013 conference is the fourth annual WISERD conference, and follows on from three successful conferences, held in Cardiff, Swansea and Bangor Universities. WISERD conferences attract colleagues from across the academic, policy, public, private, and third sectors in Wales; and have become established as one of the most important events in the social science calendar. Parhau I ddarllen

DTC Postgraduate Studentships 2013 Announced

We are please to announce that 49 Wales DTC Studentships are available in a range of pathways commencing October 2013. We have published a list detailing how many studentships are available for each pathway on this site. Full details of the studentships will be provided by the institutions within the Wales DTC consortium: as these are published on school and department webpages, we will be updating our list to provide links through to those details. We will be updating regularly as those announcements are made, so keep an eye on the page or follow our Twitter feed.

Cabinet Office Secondment Opportunities

The Cabinet Office (CO) is looking for two quantitative analysts with experience of handling large datasets (such as Understanding Society or the Labour Force Survey) to inform policy delivery.  This may provide an opportunity for research staff, post-docs or PhD students. An ESRC funded student would have to suspend their studentship if they were successful in obtaining this post. Parhau I ddarllen

Young Scientist Workshop in Cape Town

An opportunity is available for a Research Council funded student to travel to Cape Town in the week of 5 November 2012 to participate in a “Young Scientist Workshop”. This aims to bring together young South African and European scientists to prepare recommendations on how South Africa-EU research and innovation partnerships can be enhanced. Parhau I ddarllen

AHRC International Placement Scheme: Library of Congress

The Thomas Jefferson Building

The Arts and Humanities Research Council (AHRC) is holding three events to showcase opportunities for current AHRC/ESRC-funded PhD students, research assistants and early career researchers (ECR) to undertake short-term placements at the Library of Congress, the USA’s oldest federal cultural institution, during the 2013/14 academic year, as part of the AHRC International Placement Scheme (IPS).
Parhau I ddarllen

Launch of the ESRC Wales DTC

Video extracts of the ESRC Wales DTC formal launch proceedings which took place on 10th July 2012 at the Senedd, Cardiff Bay, are now available.  The programme of  speakers included Professor David James, ESRC Wales DTC Director, Mr Phil Sooben, Director of Policy and Administration, ESRC, Professor Noel Thompson, Pro Vice-Chancellor, Swansea University, Dr David Grant CBE, (now former) Vice-Chancellor, Cardiff University and Leighton Andrews AM. Parhau I ddarllen